Termíny

1.6.2017 - 13.8.2017 - Registrace vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání
Definice kolokvia a malé obhajoby

Související stránky

k Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

Na kolokviích prezentují studenti prezenční i kombinované formy 2. a 3. ročníku doktorského studia průběh výzkumu v rámci disertační práce. Kolokvium se koná každoročně v první polovině zimního semestru. Cílem kolokvia je podpořit doktoranda dostatečně včas v kvalitní přípravě empirického výzkumu, který bude součástí disertační práce. Nejpozději ve 4. ročníku studia proběhne malá obhajoba. Podrobnosti najdete dole na této stránce.

Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Termíny malých obhajob

MO/29. 6. 2017/14:00/RB 334/Vich/práce bude dostupná na KMPS 

MO/28. 6. 2017/11:30/RB 359/Bauer/práce bude dostupná na KP 

MO/23. 3. 2017/od 14:30/RB 459/Bauer/práce bude dostupná na KP 

MO/13. 2. 2017/od 13:00/RB 438/Ing. Litva/práce bude dostupná na KMIE 

 

Termíny kolokvií

(Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2014/2015 a později)

Katedra Datum Čas Místnost poznámka
Katedra logistiky   St 9. 11.  15:30  RB 436 Ing. Huňak
Ing. Jančík
Ing. Kršňáková
Katedra marketingu St 23. 11. 14:00  RB 436 Mgr. Cesar
Ing. Kalousová
Ing. Mgr. Mařík
Mgr. Novinský
Mgr. Pavlínová
Ing. Starostová
Vítová Dušková
Katedra strategie

St 9. 11.

13:00

 RB 329 Mgr. Havelka
Ing. Havlová
Hitz Christian
Ing. Hönig
Ing. Možný
Katedra strategie St 16. 11. 9:00  RB 359

Ing. Paleta
Ing. Pernica
Ing. Presperín
Schwer
Ing. Šťastný 

Katedra personalistiky  St 2. 11.  16:00 RB 359

Mgr. Lankašová 
Šnajderová 

 Katedra personalistiky  St 23. 11. 15:00 RB 459 Bauer
Bc. Bendová
Ing. Štěpánková 
 Katedra personalistiky  St 14. 12. 15:00 RB 111 Ing. Kuzma  
Ing. Poč
Katedra manažerské psychologie a sociologie Po 5. 12.  15:00 RB 359

Ing. Brixí
Mgr. Honsová
Kim
Ing. Kolářová
Limberg
Ing. Malinová
Ing. Šimek
Ing. Vich
Ing. Vyšohlíd
Ing. Žižka

Katedra managementu

St 5. 10.

11:00

RB 436

Ing. Konvalinka

Katedra managementu

St 9. 11.

13:00-16:00

RB 459 

Denisov 
Dospíšil
Grešlová
Jappelová
Pašmik

Katedra podnikání St 23. 11. 9:00 RB 459 Ing. Dvořáková
Ing. Dvouletý
Mgr. Hronová
PhDr. Procházka
Katedra mikroekonomie St 16.11 16:00 RB 459  Ing. Abdullin
Ing. Bryntsev
Ing. Gawthorpe
Krismadewi
Ing. Litva
Katedra arts managementu

St 16. 11.

14:00 

RB 436

Mgr. Blažková
Ing. Straka

 

St 14. 12.

14:00  RB 438 Ing. Zelený 
Ing. Šubrt 
Mgr. Grosman
  leden 2017     Ing. Petrová

Kolokvia

Kolokvium začátek 2. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova rešerše článků, seznam pro disertační práci cca. 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech. Stanovení výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat.

Kolokvium začátek 3. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova teoretická část práce. Připravena finální metodika výzkumu a harmonogram sběru dat. Hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku.

Účastníci kolokvia

 • Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Nutní účastníci: Ostatní doktorandi katedry z 2. a 3. ročníku, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu (zajistí jmenovaný zástupce katedry po domluvě s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium).
 • Min. 4 osoby

Termín kolokvií

Stanoví každá katedra

Omluvení účasti je možné jen na základě lékařského potvrzení

Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra. Doporučeným postupem je rozeslání prezentace účastníkům kolokvia min. 1 týden před datem kolokvia, aby mohli prezentace prostudovat.

Organizační zajištění

Student:

 • zašle powerpointovou prezentaci na 15-20 minut minimálně 7 dní před konáním kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra
 • obdrží zápis po skončení kolokvií, který vyhotovuje zástupce katedry. Součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Zápis obdrží elektronicky od školitele nebo studijní referentky. Formulář zápisu ke stažení zde.

Katedry (jmenovaný zástupce) zajistí:

 • stanovení termínů kolokvií na jednotlivých katedrách (den/místnost) min.2 měsíce předem
  • Ing. Válová termíny zveřejní na webu fakulty
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací členům katedry a zástupcům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit¨
 • předání zápisu školiteli a Ing. Válové
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Zástupce fakulty zajistí:

 • kontrolu zápisu z kolokvia vč. případného doplnění opatření k zapracování

Malá obhajoba

Malá obhajoba - 4. ročník

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Malá obhajoba - 5. ročník

Malá obhajoba v 5. ročníku je možná pouze pro studenty, kteří opakují malou obhajobu, termín do konce zimního semestru.

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Účastníci malé obhajoby

Kolektiv katedry s titulem Ph.D. a vyšším v min. počtu 3 účastníků, příslušní školitelé (ve výjimečných případech školitelem určený zástupce) a zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu. Malé obhajoby organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje účastníky.

Další organizační zajištění

 • Student zašle disertační práci k malé obhajobě Ing. Válové a na katedru minimálně 4 týdny před konáním malé obhajoby.
 • Práce bude umístěna na intranet (bude upřesněno - M. Lorenc).
 • Zápis zpravidla vyhotovuje školitel (případně jiná pověřená osoba), který jej neprodleně po vyhotovení elektronicky zašle a podepsaný předá Ing. Válové a kopii předá doktorandovi. Součástí zápisu z malé obhajoby je mj. vyjádření, zda je předložená práce disertabilní, jaké další úpravy jsou nutné a návrh oponentů. Formulář zápisu ke stažení zde (odlišný od zápisu z kolokvia).

Kontaktní osoby

Schváleno na Kolegiu děkana 25. 2. 2015

Zpracoval: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D