Termíny

23.8.2017 09:00 - Úřední hodiny studijního oddělení FPH

Hledat
Pokročilé hledání
Definice kolokvia a malé obhajoby

Související stránky

k Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

Na kolokviích prezentují studenti prezenční i kombinované formy 2. a 3. ročníku doktorského studia průběh výzkumu v rámci disertační práce. Kolokvium se koná každoročně v první polovině zimního semestru. Cílem kolokvia je podpořit doktoranda dostatečně včas v kvalitní přípravě empirického výzkumu, který bude součástí disertační práce. Nejpozději ve 4. ročníku studia proběhne malá obhajoba. Podrobnosti najdete dole na této stránce.

Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Termíny malých obhajob

MO/12. 9. 2017/13:30/bude upřesněno/Litva/práce bude dostupná na KMIE

MO/29. 6. 2017/14:00/RB 334/Vich/práce bude dostupná na KMPS 

MO/28. 6. 2017/11:30/RB 359/Bauer/práce bude dostupná na KP 

MO/23. 3. 2017/od 14:30/RB 459/Bauer/práce bude dostupná na KP 

MO/13. 2. 2017/od 13:00/RB 438/Ing. Litva/práce bude dostupná na KMIE 

 

Termíny kolokvií

(Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2014/2015 a později)

Katedra Datum Čas Místnost poznámka
Katedra logistiky         Bc. Cisar
Katedra marketingu 29. 11. 2017 od 14:00 RB 459  Mgr. Cesar
Bc. Medonosová 
Mgr. Novinský  
Ing. Sotáková 
Mgr. Starostová 
Vítová Dušková
Katedra strategie       Dipl.-Bw. Bergold Uwe
Mgr. Havelka 
Lic. Hitz 
Ing. Honcová 
Ing. Hönig 
JUDr. Kubálek 
Ing. Kubíčková 
Ing. Možný 
Ing. Pernica Karel
Qvist-Sorensen 
Dipl.-Volkswirt Schwer  
Dipl.-Bw. Vogl 
Mag Vojvodic 
Katedra personalistiky        Ing. Kuzma 
Dipl.-Ing. Pernica Roman 
Ing. Poč 
Polents 
Ing. Prokopová 
Šnajderová 
Katedra manažerské psychologie a sociologie       Mgr. Honsová  
Kim 
Ing. Knap 
Limberg 
Mgr. Motlová 
Schiller  
Katedra managementu 12. 9. 2017  9-13    Mgr. Černý 
Denisov 
Ing. Hodžić
Ing. Konvalinka 
Mgr. Pašmik 
Ing. Vítečková
Katedra podnikání       Ing. Dvouletý 
Hronová 
PhDr. Procházka 
Viktora 
Katedra mikroekonomie       Ing. Bryntsev 
Krismadewi 
Ing. Špetlík  
Katedra arts managementu       Mgr. Grosman 
PhDr. Jonášová 
Ing. Roubíčková 
Ing. Šubrt 
         
         

Kolokvia

Kolokvium začátek 2. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova rešerše článků, seznam pro disertační práci cca. 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech. Stanovení výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat.

Kolokvium začátek 3. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova teoretická část práce. Připravena finální metodika výzkumu a harmonogram sběru dat. Hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku.

Účastníci kolokvia

 • Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Nutní účastníci: Ostatní doktorandi katedry z 2. a 3. ročníku, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu (zajistí jmenovaný zástupce katedry po domluvě s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium).
 • Min. 4 osoby

Termín kolokvií

Stanoví každá katedra

Omluvení účasti je možné jen na základě lékařského potvrzení

Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra. Doporučeným postupem je rozeslání prezentace účastníkům kolokvia min. 1 týden před datem kolokvia, aby mohli prezentace prostudovat.

Organizační zajištění

Student:

 • zašle powerpointovou prezentaci na 15-20 minut minimálně 7 dní před konáním kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra
 • obdrží zápis po skončení kolokvií, který vyhotovuje zástupce katedry. Součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Zápis obdrží elektronicky od školitele nebo studijní referentky. Formulář zápisu ke stažení zde.

Katedry (jmenovaný zástupce) zajistí:

 • stanovení termínů kolokvií na jednotlivých katedrách (den/místnost) min.2 měsíce předem
  • Ing. Válová termíny zveřejní na webu fakulty
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací členům katedry a zástupcům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit¨
 • předání zápisu školiteli a Ing. Válové
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Zástupce fakulty zajistí:

 • kontrolu zápisu z kolokvia vč. případného doplnění opatření k zapracování

Malá obhajoba

Malá obhajoba - 4. ročník

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Malá obhajoba - 5. ročník

Malá obhajoba v 5. ročníku je možná pouze pro studenty, kteří opakují malou obhajobu, termín do konce zimního semestru.

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Účastníci malé obhajoby

Kolektiv katedry s titulem Ph.D. a vyšším v min. počtu 3 účastníků, příslušní školitelé (ve výjimečných případech školitelem určený zástupce) a zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu. Malé obhajoby organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje účastníky.

Další organizační zajištění

 • Student zašle disertační práci k malé obhajobě Ing. Válové a na katedru minimálně 4 týdny před konáním malé obhajoby.
 • Práce bude umístěna na intranet (bude upřesněno - M. Lorenc).
 • Zápis zpravidla vyhotovuje školitel (případně jiná pověřená osoba), který jej neprodleně po vyhotovení elektronicky zašle a podepsaný předá Ing. Válové a kopii předá doktorandovi. Součástí zápisu z malé obhajoby je mj. vyjádření, zda je předložená práce disertabilní, jaké další úpravy jsou nutné a návrh oponentů. Formulář zápisu ke stažení zde (odlišný od zápisu z kolokvia).

Kontaktní osoby

Schváleno na Kolegiu děkana 25. 2. 2015

Zpracoval: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D