Hledat
Pokročilé hledání
Státní doktorská zkouška

Pokyny k přihlášení na SDZ

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

 • index ke kontrole splněných studijních povinností, pokud jej má,
 • vyplněnou přihlášku ke SDZ:
 • 3 exempláře rozpracované disertační práce v rozsahu cca 40 stran (podepsané doktorandem), 2 kusy jsou pro komisi, třetí pro archiv, školitel už by měl mít práci přečtenou a znát její obsah, příp. mu musí být předložen čtvrtý exemplář,
 • zprávu školitele o průběhu studijní činnosti a vědecké činnosti doktoranda (podepsanou školitelem)  (nezávazný vzor zde) ,
 • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem i studentem) str. 2 dokumentu výše. Kopírujte z databáze PCVSE, můžete doplnit i publikace přijaté k otištění (nutno doložit z redakce časopisu). Bez publikační činnosti není možno jít ke státní doktorské zkoušce.

Student musí veškeré materiály předložit minimálně 4 týdny před konáním státní zkoušky. 

Okruhy

Katedra Termín Místnost Předat podklady Ing. Válové do Zúčastní se
Katedra logistiky        
Katedra managementu        
Katedra marketingu St 27. 9. 2017 ve 13 RB 434 St 30. 8. 2017  Novinský
Katedra podnikání         
Katedra mikroekonomie  St 22. 11. v 8:00 RB 339 Po 23. 10. 2017 

Gawthorpe
Krismadewi

Katedra personalistiky        
Katedra manažerské psychologie a sociologie Út 29. 8. 2017 v 9:00 RB 334   Pá 28. 7. 2017 Kim
Katedra manažerské psychologie a sociologie Čt 2. 11. 2017 v 8:00 RB 439  Pá 29. 10. 2017 Schiller

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze

Článek 12
Podmínky skládání státní doktorské zkoušky

 1. SDZ je komplexním prověřením znalostí studovaného oboru v rámci doktorského studijního programu. Při této zkoušce prokazuje student stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním oboru. Obsah SDZ je vymezen předem stanovenými okruhy.
 2. SDZ je komisionální, veřejná a ústní.
 3. SDZ musí student vykonat v takovém časovém předstihu před obhajobou disertační práce, aby výsledek SDZ mohl být součástí přihlášky k obhajobě.
 4. Ke SDZ se může přihlásit student, který splnil všechny povinnosti podle čl. 11 odst. 2.
 5. SDZ probíhají zpravidla jednou za semestr. Písemnou přihlášku k SDZ musí student podat nejpozději jeden měsíc před předpokládaným datem konání SDZ. O přesném termínu a místě konání SDZ je přihlášený student uvědoměn referentem pro studium v doktorském studijním programu v dostatečném časovém předstihu písemně (v listinné nebo elektronické podobě).
 6. Součástí přihlášky k SDZ je přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena garantem příslušného studijního oboru.

Článek 13
Komise pro SDZ a zkušební komise pro SDZ

 1. Komisi pro SDZ tvoří pouze profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru, které jmenuje děkan po schválení vědeckou radou fakulty.
 2. Nejpozději dva týdny před termínem konání SDZ jmenuje děkan na návrh garanta oboru zkušební komisi pro SDZ včetně jejího předsedy z členů komise pro SDZ. Zkušební komise pro SDZ je nejméně tříčlenná (předseda a dva členové). Další členy zkušební komise pro SDZ může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Článek 14
Průběh a klasifikace SDZ

 1. Za průběh SDZ a činnost zkušební komise pro SDZ v příslušném termínu odpovídá její předseda, v mimořádném případě pak děkanem určený zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomen předseda (popřípadě děkanem určený zástupce předsedy) a alespoň dva členové komise jmenovaní podle čl. 13 odst. 2.
 2. SDZ se klasifikuje známkami „Výborně“ - 1, „Velmi dobře“ - 2, „Dobře“ - 3 a „Nevyhověl“ - 4. Stupněm „Nevyhověl“ je student hodnocen i v případě, kdy se nedostavil ke SDZ.
 3. O výsledku klasifikace SDZ rozhoduje na neveřejném zasedání v den konání SDZ zkušební komise pro SDZ hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jeho zástupce podle odstavce 1. S výsledkem klasifikace je student seznámen bezprostředně po skončeném hlasování.
 4. Průběh a výsledek klasifikace SDZ je zaznamenáván v Protokolu o SDZ, který podepisují všichni členové zkušební komise pro SDZ, a v informačním systému, popřípadě rovněž ve výkazu o studiu, který podepisuje předseda komise nebo jeho zástupce.
 5. Při výsledku klasifikace „Nevyhověl“ se student může přihlásit k opakování SDZ. Opakování SDZ se může konat nejdříve za čtyři měsíce ode dne, kdy student neúspěšně SDZ konal. SDZ lze jednou opakovat.