Termíny

8.6.2017 - CEMS Alumni Soirée

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis do studia

Pokyny

Formuláře

 • Zápisový list předmětů  pro první ročník, REGISTRATION OF COURSES - po dohodě se školitelem vyplňte předměty, které máte zájem studovat v zimním a které v letním semestru, předměty vybírejte na základě studijních plánů jednotlivých oborů: Obor Podniková ekonomika a management nebo Obor Ekonomie
 • Návod pro vytvoření ISP (individuálního studijního plánu)
 • Žádosti – různé šablony
 • Zadání doktorské disertační práce (ZDP) se vyplňuje se v InSIS a vytištěné (doktorandem i školitelem podepsané) se odevzdává Ing. Adrianě Válová na RB 347 do 30. 10. v prvním ročníku. Důvodem je, aby bylo zřejmé, jakému tématu se chce doktorand věnovat. Do ZDP se po dohodě se školitelem vyplňují tyto informace:
  • název práce, 
  • základní literatura (ze které student v práci vychází), 
  • předpokládaný rozsah (120-150 stran), 
  • předpokládané datum odevzdání, 
  • stručná anotace práce, zásady: 1) cíle práce 2) přínosy práce 3) osnova práce).  

Předpisy

Článek 11: Zápis do vyššího ročníku
 1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky, splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student po složení SDZ.
 4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student po vykonání malé obhajoby.
 5. Maximální doba studia je pět let. Do maximální doby studia se nepočítá doba, po kterou by studentce jinak trvala její mateřská dovolená.
  V prezenční formě studia může student studovat pouze po standardní dobu studia, poté je děkanem přeřazen do formy kombinované, respektive distanční. Maximální doba studia musí být dodržena podle odstavce 5.
 6. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.
 7. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní.
 8. Zápis do vyššího ročníku se provádí ve výkazu o studiu a v informačním systému.