Mimořádné studium

Akademický rok 2016/2017

Charakteristika a zaměření mimořádného studia

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta podnikohospodářská možnost mimořádného studia vybraných předmětů.

Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu, jejíž výše je dána předpisem Výše úhrad za studium v programech celoživotního vzdělávání (PR 05/2016). Po úspěšném absolutoriu jednotlivých předmětů získá účastník studia osvědčení o každém z absolvovaných předmětů. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody (§ 60 Zákona o vysokých školách).

Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s § 60 Zákona o vysokých školách a s článkem 15 Studijního a zkušebního řádu VŠE v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia si lze zapsat výhradně předměty garantované či akreditované na Fakultě podnikohospodářské, k jejich zapsání je zapotřebí souhlas proděkanky pro pedagogiku. Aktuální nabídka předmětů a jejich obsah je k dispozici ve veřejném katalogu předmětů.

Podmínky přijetí do mimořádného studia

Poplatek za studium

Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu za jeden semestr se stanoví jako součin 700 Kč * počet ECTS kreditů předmětu. Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828862/0800, variabilní symbol 300028, do zprávy pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Způsob přihlašování do LS 16/17

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, jejíž přílohou je doklad o zaplacení poplatku za vybrané předměty, a odevzdá ji nejpozději do 8. února 2017 studijní referentce paní Kořínkové v úředních hodinách (místnost RB 411).

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty do 10. února 2017. Uchazečům přijatým do mimořádného studia bude vystaven Výkaz o mimořádném studiu, který si mohou vyzvednout na studijním oddělení u paní Kořínkové v úředních hodinách nebo mohou požádat o zaslání poštou.

Výuka v letním semestru 2016/17  začíná 13. února 2017.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague