Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

6.2.2018 09:15 - Setkání Research clubu FPH

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální semináře pro akademické pracovníky a doktorandy

Prezentace z vědeckovýzkumných seminářů

Aktuální semináře

V současné době není aktuální registrace na žádný seminář.

Proběhlé semináře

28. 11. 2017: Design experimentů

 • Lektor: Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.
 • Datum a místo konání: 28. 11. 2017 9:30-12:30 na místnosti RB 436
 • Obsah semináře:
  Workshop má za cíl představit, jak správně připravit, provést, a vyhodnotit experiment. Obsahem budou mimo jiné stanovení experimentální hypotézy, výběr nejvhodnějšího designu experimentu a příprava materiálů. Důraz bude kladen na časté chyby experimentálního výzkumu a na způsoby, jak se těchto chyb vyvarovat. Stručně budou také probrány základy problematiky analýzy experimentálních dat, sepsání vědecké práce, a jejího následného publikování.
 • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=27

31. 10. 2017: Úvod do regresní analýzy a aplikované statistiky v Gretlu

 • Lektor: Ing. Ondřej Dvouletý, MSc.
 • Datum a místo konání: 31. 10. 2017 9:15-12:30 na místnosti RB 436
 • Obsah semináře:
  Cílem semináře je  nenásilnou formou seznámit účastníky s regresí a aplikovanou statistikou. Předmětem workshopu bude analýza dat z dotazníkových šetření, tedy průřezových dat. Seminář bude založen na programu Gretl, který je k dispozici ke stažení  zdarma, ale poznatky je možné využít v kterémkoliv jiném statistickém software.
 • Témata:
  • Volba proměnných a deskriptivní statistiky
  • Analýza rozptylu (ANOVA) a parametrické testování
  • Netechnický úvod do regresní analýzy průřezových dat
  • Metoda nejmenších čtverců (OLS)
  • Hierarchická regrese
 • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=26

21. 3. 2017: How to Publish in Marketing Journals

 • Lektor: Yuri Seo (University of Auckland Business School)
 • Datum a místo konání: 21. března od 15.00 do 18.00 v místnosti RB 359,  22. března od 9.00 do 12.00 v místnosti RB 111.
 • Obsah semináře:
  Contextualizing a theoretical contribution in marketing: A case of interpretivist research, Individual Consultation. Více zde.

11. 11. 2016: Úvod do regresní analýzy v Gretlu

 • Lektor: Ing. Ondřej Dvouletý, MSc.
 • Datum a místo konání: 11. 11. 2016 9:15-12:30 na místnosti RB 437
 • Obsah semináře:
  Cílem semináře je  nenásilnou formou seznámit účastníky s regresí a aplikovanou statistikou. Předmětem workshopu bude analýza dat z dotazníkových šetření, tedy průřezových dat. Mezi probíraná témata patří i volba proměnných, deskriptivní statistiky, metoda nejmenších čtverců (OLS), logistická regrese (Logit, Probit). Seminář bude založen na programu Gretl, který je k dispozici ke stažení zdarma, ale poznatky je možné využít v kterémkoliv jiném statistickém software.

18. 10. 2016: Analýza sítí v ekonomii, financích a sociálních systémech

 • Lektor: Ing. Dušan Litva
 • Datum a místo konání: 18. 10. 2016 9:15-10:45 na místnosti RB 203
 • Obsah semináře: Obsahem semináře bude poskytnout základní přehled teorie sítí a jejich reálných aplikací v oblasti ekonomie, financí a ostatních humanitních věd. Seminář uvede základní strukturální a dynamické vlastnosti sítí a způsob využití těchto poznatků v praxi.

18. 5. 2016: Publishing in top management journals (with focus on Academy of Management Learning and Education)

 • Speaker: Lisa A. Burke-Smalley Ph.D., SPHR, University of TN-Chattanooga, Associate Editor of Academy of Management Learning & Education
 • Date and time: 18. 5. 2016 13:00-15:00 na místnosti RB 438
 • Contents: The workshop will be provided by Lisa Burke-Smalley who is the Associate Editor of Academy of Management Learning & Education (AMLE), the top journal in the field of management education. The workshop will be divided into three parts. In the first part, tips on publishing in top journals will be provided. In the second part, the focus will be given on AMLE – journal statistics, tips for publishing, international engagement, forthcoming special issues, etc. In the third part, 1-1 discussions of 3 participants who submit in advance their draft papers or research projects relevant to the topic of management education will take place. Other participants are welcome to listen to conversations in order to learn. Anybody interested in discussing with Lisa his/her paper or project idea, please send it to lukesm@vse.cz till May 11, 2016 at the latest.

17. 5. 2016: Kvalitativní metody výzkumu

 • Lektor: Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D..
 • Datum a místo konání: 17. 5. 2016 9:15-12:15 na místnosti RB 436
 • Obsah semináře: Tento kurz má za cíl seznámit účastníky se základy kvalitativních metod empirického výzkumu. Zaměří se nejdříve na hlavní rozdíly kvantitativního a kvalitativního výzkumu (typ a formulace výzkumných otázek, základní předpoklady, kvalitativní vs. kvantitativní data, validita a reliabilita kvalitativního vs. kvantitativniho výzkumu). Dále bude věnován prostor vybraným metodám sběru dat (hloubkový rozhovor, etnografie a zůčastněné pozorování), především pak praktickým otázkám jejich využití. Ve své druhé části se bude kurz věnovat analýze a interpretaci kvalitativních dat, především kvalitativnímu kódování jako hlavnímu nástroji analýzy a využití software MAXQda. Na závěr bude stručně ilustrován způsob psaní vědeckých článků založených na kvalitativním výzkumu.

30. 3. 2016: Přednáška Pitching Research (prof. Robert Faff,  University of Queensland Business School)

 • Lektor: prof. Robert Faff,  University of Queensland Business School
 • Datum a místo konání: 30. 3. 2016 14:30-16:00, místnost bude upřesněna účastníkům emailem
 • Obsah semináře: Profesor Faff vytvořil metodickou pomůcku k usnadnění návrhů výzkumných projektů na jejich počátku. Jeho šablona „pitch template“ je relevantní zejména pro začínající studenty doktorského studia a postdoktorandy, kteří čelí výzvě identifikace jasného a stabilního tématu výzkumu. Přednáška může pomoci i zkušenějším výzkumníkům při hledání nových výzkumných příležitostí nebo pravidelného upřesňování vlastního výzkumného zaměření. Více detailů o obsahu přednášky je k dispozici v článku na SSRN, který je možné stáhnout zde: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2462059
 • Přednáška se koná v anglickém jazyce

21. 3. 2016: Stanovení výběrového souboru v kvantitativním výzkumu

 • Lektor: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
 • Datum a místo konání: 21. 3. 2016 9:15-10:45 na místnosti RB 459
 • Obsah semináře: Cílem workshopu je seznámit účastníky s hlavními principy a doporučeními pro správné stanovení výběrového souboru v kvantitativním výzkumu, na základě kterého je možné zodpovědět kladené výzkumné otázky. Budou řešena následující témata: návaznost volby souboru na cíle výzkumu a výzkumné otázky, vhodné vymezení základního souboru, zdroje zkreslení, techniky výběru vzorku, které umožnují či neumožňují provést zobecnění, velikost výběrového souboru. Na závěr bude na příkladech ilustrován i správný popis vzorku v akademických článcích. Bude vhodné, pokud si účastníci připraví otázky týkající se stanovení výběrového souboru v jejich vlastním výzkumu.

1. a 7. 12. 2015: Statistická analýza dat v SPSS

 • Lektor: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
 • Data a místa konání (nejedná se o navazující kurzy, ale o dva termíny stejného semináře):
  • 1. 12. 2015: 14:30-17:45 na místnosti RB 436,
  • 7. 12. 2015: 9:15-12:30 místnosti RB 359,
  • 11. 1. 2016: 9:15-12:30 místnosti RB 436.
 • Obsah semináře: Současně s rostoucími požadavky na zapojení kvantitativních analýz do vědeckých článků roste potřeba vybavit doktorandy a akademické pracovníky dovednostmi pro správné vyhodnocení dat získaných (nejen) ze statistických šetření. Proto se seminář zaměří na oživení či získání nových znalostí pro aplikaci základních statistických metod, které se při vyhodnocování dat využívají. Jedná se zejména o testování hypotéz (chí-kvadrát test), regresi a korelaci a také využití analýzy rozptylu. Seminář se bude opírat o samostatnou práci účastníků, osvojení konstrukce hypotéz, určení vhodného statistického aparátu a formulování závěrů ze získaných výsledků. Navíc si účastníci osvojí práci v SPSS. Aplikační část bude prováděna na reálném datovém souboru. Předpokládá se, že si účastníci přinesou vlastní notebook s nainstalovanou 30-denní zkušební verzí SPSS. V případě potřeby pomůže s instalací Ondřej Machek.

25. 11. 2015: Stanovení výzkumných hypotéz v oboru management

 • Lektoři: Ondřej Machek a Martin Lukeš
 • Datum: 25. 11. 2015: 12:45 – 14:15 v místnosti RB 204
 • Obsah semináře: Seminář je zaměřený na správnou práci s hypotézami v oborech FPH. Na příkladu článků z kvalitních světových časopisů budou prezentovány zásady práce s výzkumnými hypotézami. Navazující část bude zaměřena na diskuzi zaměřenou zejména na vhodnou formulaci hypotéz ve vlastním výzkumu účastníků. Seminář je vhodný pro doktorandy, jejich školitele i další akademické pracovníky.

9. 6. 2015: Tipy pro zpracování a prezentaci kvantitativní empirické analýzy

 • Lektor: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • Čas: 14:30 – 17:45
 • Místnost: RB 359
 • Obsah semináře: Není pochyb o tom, že v odborných periodikách neustále rostou požadavky na úroveň zpracování kvantitativní analýzy v empiricky laděných článcích. Lze přitom očekávat, že je-li autorem rukopisu expert na danou věcnou problematiku, nemusí být kvantitativní analýza zrovna jeho koníčkem. Tato část rukopisu se pak často stává terčem výtek krvelačných recenzentů. Cílem semináře je upozornit posluchače na časté chyby a nedostatky, které se při zpracování a prezentaci kvantitativní empirické analýzy vyskytují.

27. 5. 2015: Critical Thinking and the Art of Research

 • Lektor: Dr. Richard Brunet-Thornton
 • Čas: 13:00-16:00
 • Místnost: RB 111
 • Obsah semináře: This seminar draws parallels to the seven steps of the management decision-making process in that it outlines the activities from the academic problem identification phase to that of problem resolutions and feedback. Participants learn to:
  • Define a compelling and viable problem, question, or project;
  • Formulate an arguable thesis in response to the problem, question, or project;
  • Use library and other research tools to locate sources, and manage searches efficiently and ethically;
  • Actively engage sources in an intellectual dialogue, always distinguishing one’s own ideas from those of others;
  • Substantiate and develop ideas through the analysis of evidence and the critical use of Sources;
  • Recognise and contend with counter-arguments and other possible objections;
  • Organise ideas coherently and compellingly;
  • Express ideas in clear, cogent sentences;
  • Insightfully critique their own writing and the writing of others;
  • Revise for clarity and cogency at every level, based on self-critique and critique from others.

  Methods: techniques to read effectively and efficiently, note-taking techniques, plagiarism tracking systems, worksheets and check- lists, review and critique techniques, role-playing.

28. 5. 2015: Academic Writing

 • Lektor: Dr. Richard Brunet-Thornton
 • Čas: 13:00-16:00
 • Místnost: RB 111
 • Obsah semináře: Building from a workshop approach, participants hone their skills to document their research to address a predominantly Anglo-American audience. At the end of the seminar, members are able to:
  • Recognise or infer the conventions of writing that are distinctive to specific disciplines;
  • Use the conventions of format, voice, tone, and diction that are appropriate for specific audiences, genres, and situations;
  • Properly incorporate, cite, and document sources;
  • Control the mechanics of writing as a distinctive academic and intellectual form of communication and practice.

  Methods: Practical examples and applications; utilisation of worksheets and check-lists, self-critique and peer-review role playing, translation techniques from high to low-context cultures.

20. 11. 2014: Jak se dostat k relevantním fulltextům v kvalitních vědeckých časopisech

 • Lektor: Ing. Václav Šubrta
 • Čas: 16:30 – 18:00
 • Místnost: RB436
 • Obsah semináře: Zveme Vás na seminář o informačních zdrojích pro vědeckou činnost. Na semináři vám krátce představíme klíčové informační zdroje dostupné na VŠE i mimo VŠE, vysvětlíme principy efektivního vyhledávání a zmíníme i navazující služby knihovny VŠE. V druhé části budeme hledat odpovědi na vaše otázky o informačních zdrojích a společně sdílet zkušenosti s vyhledáváním vědeckých textů.

4. 12. 2014: Academic Writing

 • Lektor: Dr. Richard Brunet-Thornton
 • Čas: 16:30 – 19:30
 • Místnost: RB436
 • Obsah semináře: The seminar introduces the basics of academic writing in English and identifies the problem common areas experienced by the non-native speaker. It includes such topics as the proper use of English grammar and syntax, note-taking techniques, outline preparation, referencing and research protocols. Hand-outs and practical exercises accompany the presentations.