Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta podnikohospodářská VŠE v r. 2013

Související stránky

Stejně jako v předcházejících letech, i v r. 2013 Fakulta podnikohospodářská VŠE standardně plnila své aktivity, tj. pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, zapojila se do celé řady mezinárodních aktivit a různých forem spolupráce s praxí.

Zastavme se na sklonku roku nad některými významnějšími aktivitami fakulty v právě končícím roce:

 

Stejně jako v předchozích letech, magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management se umístil jako jediný ekonomicky zaměřený obor vyučovaný v ČR v žebříčku, který vydává FInancial Times, tentokrát na 63 místě. Společný mezinárodní program CEMS Masters in International Management (CEMS MIM), který je součástí magisterského studijního oboru fakulty International Management, se umístil na sedmém místě.

 

Fakulta úspěšně prošla první re-akreditací navazujícího magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce Internacional management, rozšířila od zimního semestru výuku studijních oborů vyučovaných v cizím jazyku o studium bakalářského programu Ekonomika a management, který je vyučován v anglickém jazyce.

 

V průběhu r. 2013 proběhla tři úspěšná habilitační řízení, v jejichž důsledku posílili učitelský sbor fakulty tři noví docenti. Pozitivní posun byl dále zaznamenán ve vědecko-výzkumné činnosti, kde pracoviště fakulty získala jeden nový mezinárodní grant a tři výzkumné granty vyhlašované národní grantovou agenturou GAČR. Ačkoliv ještě nejsou známy konečné výsledky publikační činnosti, již nyní můžeme rok 2013 počtem publikovaných impaktovaných článků považovat za nejúspěšnější v její historii.

 

Za zmínku stojí i ta skutečnost, že se fakultě daří organizovat mezinárodní odborné konference, které probíhají v anglickém jazyce, za účasti četných zástupců ze zahraničí, v r. 2013 to byly Days of Statistics and Economics a Innovation Management And Company Sustainability.

 

Své stabilní místo v aktivitách fakulty si vydobyl i studijní program MBA, jehož běh je každoročně na podzim fakultou otevírán. Na sklonku letošního roku proběhla prověrka ze strany německé akreditační organizace FIBAA a lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že proces re-akreditace tohoto studijního programu bude na jaře r. 2014 úspěšně završen.

 

V roce 2013 si při připomněla Vysoká škola ekonomická v Praze a s ní i Fakulta podnikohospodářská (jako nástupkyně Fakulty výrobně-ekonomické) šedesát let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí proběhla řada akcí, mimo jiné i fakultní konference, která byla spojena s kulturním programem. Akce se uskutečnila v polovině června v reprezentativních prostorách Břevnovského kláštera.

 

Přejme si, aby i nastupující rok 2014 přinesl fakultě další zajímavé aktivity, které upevní její pozici jak ve svazku fakult VŠE, tak i v mezinárodním kontextu a popřejme studentům, zaměstnancům i partnerům fakulty do r. 2014 pevné zdraví a mnoho studijních, pracovních i osobních úspěchů.