Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Nové vedlejší specializace na Fakultě podnikohospodářské

DSC_2739Fakulta podnikohospodářská nabídne studentům v následujícím akademickém roce šest nových vedlejších specializací. Jsou jimi Consulting, Ekonomika a média, Podnikání, Sales Management, Turnaround Management a Business a management.

 

 

 

 

 

Consulting

Předměty VS: Competitive a Business Intelligence, Měření a řízení výkonnosti, Rozvoj osobnosti poradce, Strategické myšlení, Strategie růstu

Cílem vedlejší specializace je prohloubit studentům znalosti a dovednosti v oblasti strategie s důrazem na zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím strategického a tvůrčího myšlení. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
 • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
 • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
 • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
 • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení. 


Ekonomika a média

Předměty VS: Základy žurnalistiky, Makroekonomická analýza, Současné tržní struktury, Etika, společnost a média
Volitelné předměty VS: Online ekonomická média, Práce s informacemi, daty a textem, Praxe v redakci

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty jednak na práci v médiích, která jsou zaměřena na publikování ekonomických informací, a jednak na pozice mediálních odborníků ve firmách, veřejných institucích apod. Vedlejší specializace je rozdělena na dvě základní části. První část je zaměřena na detailnější osvojení ekonomické analýzy z mikroekonomického i makroekonomického pohledu. Druhá část je zaměřena na vlastní žurnalistickou činnost. Studenti v rámci vedlejší specializace budou moci využít své teoretické znalosti v rámci praxe v některých médiích zaměřujících se na ekonomické informace. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • získávat relevantní ekonomické informace, ověřovat si je a dále je využívat v médiích,
 • provádět analýzu klíčových ekonomických údajů se zaměřením na jejich další využití v médiích,
 • redakčně upravovat text (materiály), aby byl přijímán čtenáři či posluchači,
 • využívat elektronických médií a sociálních sítí pro prezentaci informací, stanovisek a dalších materiálů.


Podnikání

Předměty VS: Marketingová komunikace a prodej pro start-upy, Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu, Podnikatelské praktikum, Podnikatelský plán, Řízení růstu nového podnikání, Zakládání podnikání

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Ve spolupráci s nově vzniklým podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORT budou studenti vedeni od generování podnikatelských nápadů, přes založení firmy a sestavení podnikatelského plánu až po zahájení podnikání. Charakteristickým rysem vedlejší specializace Podnikání je její praktické zaměření. Přednášky budou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Podnikatelský plán budou studenti prezentovat zkušeným investorům. Své podnikatelské záměry představí na soutěži před porotou sestavenou výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • zahájit vlastní podnikatelskou činnosti,
 • navrhnout formy financování své podnikatelské činnosti,
 • prezentovat svůj projekt společníkům, investorům, obchodním partnerům,
 • rozlišit a efektivně využívat nástroje marketingové komunikace,
 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity a vytvářet předpoklady pro růst firmy,
 • vyhodnocovat potenciál trhu.


Sales Management

Předměty VS: Marketing & Sales, Prodej a Key Account Management, Řízení prodejních týmů, Vyjednávání v obchodní praxi, Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu, a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada firem, jako např. L´Oréal, Douwe Egberts či Mercuri International. Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • navrhnout vhodnou komunikační kampaň na podporu prodeje,
 • vyhledávat nové obchodní příležitosti a zákazníky,
 • orientovat se v obchodních plánech, výkazech a reportech,
 • navrhnout vhodný motivační systém odměňování obchodních zástupců,
 • zvládat základy koučování obchodních zástupců,
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti v mezilidské komunikaci, a zvláště pak v obchodní praxi.

Vedlejší specializace se bude vyučovat od LS 2015/2016.


Turnaround Management

Předměty VS: Analýza rizika a finanční modelování, Hodnota firmy, Mezinárodní účetnictví pro strategické řízení, Správa společností, Transformace, restrukturalizace a zánik podniku

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty na řešení situací, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • definovat transformační a restrukturalizační procesy v podniku, jejich specifika a problémy implementace,
 • popsat insolvenční proces a jeho úskalí v České republice a ve světě,
 • stanovit a vyhodnotit klíčové předpoklady pro ocenění podniku, a na nich následně podnik základním způsobemocenit,
 • namodelovat a vyhodnotit různé scénáře finančních ukazatelů pomocí simulačních softwarů,
 • definovat a vyhodnotit klíčové prvky správy společnosti zejména s ohledem na transformaci a restrukturalizaci.


Business a management

Předměty VS: Strategie, Organizační chování a leadership, Marketing 2, Inovace a podnikání, Management 2
Volitelné předměty VS: Agrokomplex, Automobilový průmysl, Energetika, Finanční a pojišťovací sektor, Management ve veřejné správě, Management výzkumu a vývoje, Média, Neziskové, organizace, Přepravní služby, Stavebnictví, Telekomunikace a IT

Vedlejší specializace je určena studentům všech oborů Vysoké školy ekonomické s výjimkou oboru Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské. Po absolvování vedlejší specializace budou studenti schopni:

 • popsat všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a identifikovat rámce chování organizačních jednotek vedoucích ke společenské odpovědnosti,
 • vytvářet a ve vzájemných vazbách hodnotit strategie a jejich promítnutí v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, organizační architektury a vlastní produkční činnosti,
 • podílet se na formování firemní kultury, navrhovat efektivní formy fungování organizace v závislosti na procesech, IT systémech a organizačním prostředí,
 • vynikajícím způsobem komunikovat, přesvědčovat, vyjednávat a vést týmy, které dokážou efektivně řešit situace v podniku.

Vedlejší specializace se bude vyučovat od LS 2015/2016.

Podrobnější informace o nových vedlejších specializacích i o ostatních vedlejších specializacích nabízených Fakultou podnikohospodářskou najdete zde.