Institut managementu a ekonomiky kultury

Účel
Statut Institutu managementu a ekonomiky kultury (IMEK) vymezuje postavení, strukturu, předmět
činnosti, financování a vztahy k dalším subjektům jako pracoviště Fakulty podnikohospodářské Vysoké
školy ekonomické v Praze (dále FPH), které v rámci doplňkové činnosti FPH realizuje výzkumné,
poradenské, evaluační, expertizní, vzdělávací, informační, popř. další aktivity za účelem podpory
rozvoje ekonomiky a managementu kultury ve spolupráci s partnerskými akademickými institucemi,
špičkovými vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí, s vrcholnými orgány státní správy, regionální a místní
samosprávy v ČR a se správními orgány EU.

Působnost
Institut managementu a ekonomiky kultury je samostatným útvarem FPH, který je přímo podřízený
děkanu FPH a který vykonává výše uvedené aktivity pro externí tuzemské i zahraniční subjekty, a to jak
v prostorách fakulty či školy, tak i mimo ni. K výkonu svých aktivit využívá zejména interní pracovníky
fakulty, popřípadě pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VŠE) nebo externí
odborníky.

Definice pojmů
Kulturní evaluací se v nejširší podobě rozumí posouzení racionality, efektivity a veřejné prospěšnosti
činnosti v oblasti kultury z hlediska ekonomické praxe v podmínkách kulturního podnikání, veřejné
ekonomiky, státní kulturní politiky a mezinárodních interkulturních aktivit.

Postupy

Postavení IMEK
1) IMEK je ve smyslu platné legislativy a předpisů VŠE o doplňkové činnosti realizátorem aktivit
uvedených detailně v odstavci 4.3 tohoto statutu. Jde o útvar celofakultní, přímo podřízený děkanovi
fakulty.
2) IMEK je založen na ojedinělém mnohaoborovém potenciálu FPH, který zahrnuje oblast podnikání,
marketingu, managementu v kultuře, personální politiky, logistických vazeb a zakotvení v
ekonomických teoriích, stejně jako specializovanou tématiku komunikace (sociologie a psychologie
řízení).
3) Podle povahy zadání angažuje IMEK pro řešení jednotlivých úkolů pedagogy a vědecko-výzkumné
pracovníky ze všech kateder FPH, případně ostatních fakult a pracovišť VŠE, popř. i externí pracovníky.

Hospodaření IMEK
1) IMEK realizuje své výkony jako doplňkovou činnost FPH, funguje na bázi samofinancování a řídi se
předpisy o doplňkové činnosti platnými na VŠE. Metodická a kontrolní činnost v oblasti financování
IMEK přísluší tajemnici fakulty.
2) IMEK vede samostatnou evidenci, ze které jsou zřejmé informace o všech výnosech a nákladech za
jednotlivé aktivity, zároveň vede souhrnný měsíční přehled o svém hospodaření. Ve svých kalkulacích
uvažuje přirážku pro pokrytí celoškolských a fakultních režijních nákladů dle vnitřních předpisů školy a
fakulty.
3) Za hospodaření IMEK odpovídá děkanu fakulty jeho výkonný ředitel.

Činnost IMEK
1) IMEK realizuje různé výzkumné, poradenské, evaluační, konzultační, vzdělávací, informační a další
aktivity s cílem postupného vybudování renomované vědecko-výzkumné autority pro oblast
ekonomiky a managementu kultury v rámci spolupráce s vrcholnými orgány státní správy, regionální a
místní samosprávy. Hlavní náplň činnosti IMEK je zaměřena zejména na:
a) analýzy, evaluace a stanoviska pro orgány státní správy, regionální správy a samosprávy,
b) profesní vzdělávací kurzy pro subjekty v privátním, veřejnoprávním a státním sektoru kultury,
c) specializované vzdělávací kurzy a školení pro vybrané subjekty (církve, památková sféra, živé umění,
podnikání v kultuře aj.),
d) poradenskou činnost pro kulturní organizace a instituce, včetně poradenství ve fundraisingových
aktivitách a v zacílení sponzorů, donátorů a nadací na oblast kultury,
e) expertizy v oblasti finanční a daňové politiky,
f) poradenskou a výzkumnou činnost v oblasti struktury a efektivity managementu kulturních subjektů,
organizací a institucí.
2) Specifickým cílem IMEK je rozvoj mezinárodní spolupráce, zaměřený do správních orgánů EU a do
spolupráce se špičkovými vědeckými pracovišti v jednotlivých zemích.
3) IMEK se může spolupodílet jako partner i na programech a aktivitách jiných subjektů, jejichž cíle
jsou podobné činnostem IMEK.

Struktura IMEK
1) Vedoucím pracovníkem IMEK je výkonný ředitel, člen profilového oborového pracoviště FPH –
katedry arts managementu. Působnost, pravomoci a odpovědnost výkonného ředitele spočívají v
řízení všech koncepčních, provozních a hospodářských činností IMEK.
2) Konkrétní organizační uspořádání IMEK musí vždy flexibilně korespondovat s rozsahem aktivit a
finančními možnostmi IMEK. O obsazování místa výkonného ředitele rozhoduje děkan FPH. O obsazení
ostatních míst rozhoduje ve své působnosti výkonný ředitel IMEK.

Závěrečná ustanovení
Toto opatření děkana nahrazuje směrnici SD – F3 – 01/14. Vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2015.

Statut Institutu managementu a ekonomiky kultury (IMEK FPH VŠE)