2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Tajemnice fakulty

Ve smyslu zákona o vysokých školách řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. V této
souvislosti zejména:

 • odpovídá za nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s příslušnými právními
  předpisy a předpisy VŠE a záměry fakulty, v této souvislosti:

  • se podílí na přípravě návrhu rozpočtu fakulty pro senát FPH, který obsahuje rozdělení
   přidělených finančních prostředků z úrovně školy na jednotlivé katedry a další útvary fakulty,
  • po schválení výše uvedeného rozpočtu senátem FPH, zabezpečí zavedení rozpočtu fakulty do ekonomického informačního systému školy a přidělení příslušných finančních prostředků na konta
   analytických účtů kateder a dalších útvarů fakulty,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v hospodaření fakulty a jejích složek, dále
   informuje děkana fakulty o aktuálních stavech na analytických účtech příslušejících fakultě
   (kateder, výzkumných projektů, doplňkové činnosti, rozvojových programů apod.) a na žádost
   děkana i o dalších skutečnostech, které souvisejí s hospodařením, personálními a mzdovými
   záležitostmi fakulty,
  • na poradách vedení, popř. kolegia děkana informuje o hospodaření fakulty, zvláště pak o
   rizicích nedočerpání nebo přečerpání přidělených rozpočtových prostředků,
  • zabezpečuje operativní finanční bezhotovostní operace - vystavování objednávek, proplácení
   faktur týkajících se jak hlavní, tak doplňkové činnosti fakulty,
  • zabezpečuje hotovostní proplacení drobných vydání (do limitu max. 3 tis. Kč),
  • připravuje pro senát FPH zprávu o hospodaření za příslušný uplynulý rok,
 • zabezpečuje řadu operativních úkolů souvisejících se zajištěním personální agendy včetně
  vyřizování navržených odměn

  • klíčovým dokumentem blíže specifikujícím tuto oblast je Směrnice děkana o pracovně právních
   vztazích SD-F3-01/09
   ,
  • vede přehled a zabezpečuje proplácení činnosti pomocných vědeckých sil,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v oblasti personální a mzdové a na jeho žádost
   poskytuje všechny relevantní informace,
  • na poradách vedení a kolegia děkana informuje o všech významných skutečnostech a zejména
   problémech, které se týkají personální a mzdové agendy,
 • v zájmu zabezpečení výše uvedených úkolů přímo komunikuje s kvestorem a dalšími útvary
  kvestora, zejména pak ekonomickým odborem rektorátu a mzdovým a personálním oddělením
  rektorátu.

Tajemnice fakulty:
Ing. Martina Poláchová

Kontakt:

Telefon: +420 224 098 442

E-mail: martina.polachova@vse.cz

Místnost: RB 442