Představení FPH

 

Úvodní slovo děkana
fakulty podnikohospodářské

dean_novy

Univerzity zaměřené na ekonomiku a management čelí v dnešním světě velmi tvrdé konkurenci. Jen v České republice nabízí vzdělání v této oblasti více než 20 veřejných a soukromých ekonomických fakult. Ještě mnohem významnější je pak konkurence zahraničních univerzit.

Co odlišuje špičkové podnikohospodářské fakulty od těch průměrných? Je to zejména vysoká úroveň pedagogické a didaktické stránky výuky podpořená kvalitní vědecko-výzkumnou činností, silnými vazbami na podnikovou sféru a intenzivními mezinárodními aktivitami. Špičkové ekonomické fakulty získávají ty nejlepší studenty, zaměstnávají nejlepší pedagogické a výzkumné pracovníky a budují partnerství s nejlepšími firmami.

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze patří do evropské špičky. Připravujeme pro praxi budoucí manažery, kteří mají výborné znalosti i dovednosti v oblasti managementu,  podnikových financí, marketingu, obchodu, personalistiky, logistiky a v dalších oblastech tak, aby  dokázali uspět na mezinárodním trhu práce. Firemním partnerům nabízíme velmi úzkou spolupráci ve výuce i výzkumu. Akademickým pracovníkům poskytujeme prostor pro tvůrčí pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost. Velký důraz přitom klademe na mezinárodní rozměr všech našich aktivit – na výuku v cizích jazycích, zahraniční výjezdy studentů i pedagogů a na mezinárodní výzkum.

Že jsme ve svých snahách úspěšní, dokládá mimo jiné získání nejprestižnější světové akreditace EQUIS, kterou se může na celém světě pochlubit pouze 1 % byznys škol. Je nám ctí, že díky akreditaci EQUIS a pravidelnému umisťování v žebříčku Financial Times patříme jako jediná česká fakulta do společenství univerzit, jako je London School of Economics and Political Science, University of St Gallen, University of Sydney či University of Cologne.

Budeme rádi, pokud se k nám připojíte.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE

 

Dlouhodobý záměr

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské na svém jednání 9.12. 2015 schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. Dokumenty jsou ke stažení na konci stránky.

Strategické plány rozvoje, složení rozvojové rady FPH a další dokumenty spadající pod toto téma naleznete na stránce zde.

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti FPH za jednotlivé roky

Etika, odpovědnost a udržitelnost

Etický kodex VŠE

Etická komise

Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze

Zásady odpovědnosti managementu vzdělávací organizace

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj