Program Management a manažerská ekonomie

Na Fakultě podnikohospodářské je doktorské studium realizováno ve studijním programu Management a manažerská ekonomie. Standardní doba studia jsou 4 roky. Hlavním cílem doktorského programu je poskytnout doktorandům náročné specializované studium manažerských a aplikovaných ekonomických disciplín, s akcentem na současný vývoj manažerské a ekonomické teorie, výzkum v předmětné oblasti a aplikaci výzkumných zjištění v manažerské praxi.

Kromě rozšíření teoretických znalostí v oblasti managementu a manažerské ekonomie je cílem studia příprava doktorandů na vědecko-výzkumnou činnost řešením výzkumných úkolů prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod a prezentace dosažených výsledků zejména formou článků v mezinárodních vědeckých časopisech, případně prezentovaných na mezinárodních konferencích. Důležitou součástí studia je zapojení doktorandů do mezinárodní spolupráce. Jako hlavní výstup se předpokládá obhájení disertační práce, z níž je zřejmá schopnost samostatné tvůrčí práce a vědecký přínos v oblasti Managementu a manažerské ekonomie. Úspěšné ukončení této vědecké výchovy umožní absolventům pokračovat v další vědecké činnosti či povede ke zkvalitnění jejich manažerské či podnikatelské praxe s využitím principů tzv. evidence based managementu.

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Studijní plán programu Management a manažerská ekonomie

Garant: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV901 Metodologie vědeckého výzkumu prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit pouze jeden předmět:

Oborově volit. předmět I. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV902 Statistické metody pro kvantitativní výzkum prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Zkouška
3CV903 Kvalitativní výzkum prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit pouze jeden předmět:

Oborově volit. předmět II. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3MA901 Management doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3MI910 Ekonomie firmy a odvětví doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Zkouška

Z oborově povinných předmětů si doktorand volí pouze jeden předmět vzhledem k tématickému zaměření své doktorské disertační práce. Tyto předměty jsou volitelnou součástí státní doktorské zkoušky.

Skupina předmětů povinně volitelných Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3PO911 Výzkum podnikání prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška
3SG911 Výzkum strategie prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška
3MG911 Výzkum marketingu doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
3MA911 Výzkum managementu a manažerského rozhodování doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3AM911 Výzkum managementu kultury a umění doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Zkouška
3PA911 Výzkum HR managementu doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Zkouška
3LG911 Výzkum v supply chain managementu, logistice a dopravě doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Zkouška
3PS911 Výzkum manažerské psychologie a sociologie doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Zkouška
3MI912 Výzkum v manažerské ekonomii doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Zkouška

Prezenční doktorandi dále musí v prvním ročníku absolvovat Kurz pedagogických dovedností organizovaný na VŠE.