Lidé

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. je vedoucím CRF, prorektorem VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy a vedoucím katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Jiří Hnilica strávil 5 měsíců na University of Aarhus (Dánsko) a 4 měsíce na University of Denver (USA) a je hostujícím profesorem na Bocconi University. Je také autorem či spoluautorem více než 110 publikací, z toho 5 článků v časopisech s impakt faktorem.
Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM je odborný asistent na katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, kde vyučuje anglicky kurz Finanční řízení v mezinárodním podnikání. Strávil dva výzkumné semestry na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a studijní rok v USA. Problematika cílů, rodinných vztahů, nástupnictví a financí rodinných firem je předmětem nejenom jeho výzkumu, ale každodenní praxí, jelikož sám v rodinné firmě působí. Martin je moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské a sociální rady OSN.
Ing. Daniela Kolouchová působí jako odborná asistentka na katedře marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE. V rámci své vědecké a pedagogické činnosti se specializuje na marketingové řízení komerčních i nekomerčních společností. Výzkumnou a publikační činnost v oblasti rodinného podnikání výrazně orientuje na zkoumání vlivů ženského leadershipu.
Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. je odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Studoval na VŠE a Univerzitě Karlově v Praze. Mezi jeho specializace patří správa společností a genderová diverzita ve správních orgánech firem. Je autorem 27 publikací.
doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D. je docent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, vedoucí Centra vědy výzkumu a šéfredaktor časopisu Central European Business Review. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské VŠE a FEL ČVUT. Odborně se zaměřuje na rodinné firmy a regulaci síťových odvětví. Je autorem či spoluautorem více než 70 publikací, z toho 7 impaktovaných článků.
Mgr. Stanislav Servus, LL.M., je externím přednášejícím na Fakultě podnikohospodářské VŠE a zároveň advokátem a společníkem v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners. Stanislav Servus se dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institut a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. je odborná asistentka na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Mezi její odborné zájmy patří správa společností, rodinné podnikání a finance podniku. Je autorkou 30 publikací včetně článku v časopise s impakt faktorem.