Studijní plán akademického roku 2013/2014

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 144 ECTS;
 • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 12 ECTS;
 • jazykové předměty
  • první jazyk angličtina (skupina oJ1) ve výši 9 ECTS;
  • druhý jazyk (včetně případné Angličtiny pro Arts Management 4) ze skupiny fJP2 ve výši 3 kredity
  • 6 kreditů využije buď na volitelné jazyky (ze skupiny fJV – jsou zde zařazeny i původní předměty Angličtina pro Arts Management 3 a 5) nebo na jiné volitelné předměty
 • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
 • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
 • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce). Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru Arts Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2013/14
semestr ECTS ident  název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 2AJ131 Angličtina pro Arts management I 3 oJ1 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3PE192 Kvantitativní nástroje pro Arts Management 3 oP 2/0
2PL304 Lokální a regionální sociologie 6 oP 4/0
3MA192 Management 3 oP 2/0
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
2. 33 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
5FI222 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 3 oP 2/0
3PE191 Ekonomika a finance organizací 6 oP 2/2
3MA194 Informatika 3 oP 0/2
3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura 6 oP 2/2
2PR131 Právo 6 oP 4/0
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3. 30 2AJ133 Angličtina pro Arts management III nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
1VF331 Financování ve veřejném a neziskovém sektoru 3 oP 2/0
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče 6 oP 4/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
volitelný předmět 6 oV
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV nebo jiný jazykový předmět 3 fJP2 0/2
1VF337 Financování kultury z veřejných zdrojů 3 oP 2/0
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v kultuře 3 oP 2/0
volitelný předmět 6 oV
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury 6 oP 2/2
3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění 6 oP 2/2
AMS Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
DIP_B* Obhajoba bakalářské práce* 3 oSZ
Celkem za studium 180 ECTS

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.