Studijní plán akademického roku 2019/2020

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního programu Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 144 ECTS;
 • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 12 ECTS;
 • jazykové předměty
  • první jazyk angličtina (skupina oJ1) ve výši 6 ECTS;
  • druhý jazyk (včetně případné Angličtiny pro Arts Management 4) ze skupiny fJP2 ve výši 3 kredity
  • 9 kreditů využije buď na volitelné jazyky (ze skupiny fJV – jsou zde zařazeny i původní předměty Angličtina pro Arts Management 1, 3 a 5) nebo na jiné volitelné předměty
 • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
 • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
 • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina oP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditové poukázky, studovat i povinné předměty navazujícího magisterského studia (SZŘ čl. 9 odst. 4), které se mu v navazujícím magisterském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Připomínáme, že dle Studijního a zkušebního řádu, článek 13 odstavec 3 musí mít student po prvním semestru úspěšně odstudováno nejméně 9 kreditů, jinak mu děkan ukončí studium.

Vzorový studijní plán bakalářského studia programu Arts Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2019/20
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 33F100 Úvod do studia 0 oP 2/2
2AJ131 Angličtina pro Arts management I nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3PE192 Kvantitativní nástroje pro Arts Management 3 oP 2/0
3AM182 Sociologie kultury 6 oP 2/2
3MA192 Management 3 oP 2/0
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
2. 33 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
5FI222 Estetika 3 oP 2/0
3PO291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
3MA194 Informatika 3 oP 0/2
3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura 6 oP 2/2
2PR131 Právo 6 oP 4/0
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3. 30 2AJ133 Angličtina pro Arts management III nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
1VF237 Daňový systém České republiky 3 oP 2/0
3AM297 Ekonomika kultury a umění, kulturní kapitál 6 oP 2/2
3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče 6 oP 4/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
volitelný předmět 6 oV
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV nebo jiný jazykový předmět 3 fJP2 0/2
1VF231 Veřejné výdaje v oblasti kultury 3 oP 2/0
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
3SG200 Strategická analýza 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v kultuře 3 oP 2/0
volitelný předmět 6 oV
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3AM382 Management nemovitého a movitého kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění 6 oP 2/2
AMC Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
3OBP Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ
Celkem za studium 180 ECTS