Bakalářská práce

Obecné pokyny pro psaní bakalářských prací

Bakalářskou práci je možné zpracovávat pouze na domovské fakultě.

Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou přejatých odjinud nesmí chybět uvedení zdroje. Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 40-50 stran bez příloh, maximálně však 70 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy.

 

Doporučená struktura bakalářské práce

 1. Úvodní strana – Zpravidla se uvádí název práce, jméno autora a vedoucího práce.
 2. Abstrakt práce a klíčová slova – Prvně se řadí abtrakt a klíčová slova v anglickém jazyce a následně obdobný text v českém jazyce.
 3. Obsah práce – Souhrn všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu. Obsah by měl jít při číslování kapitol maximálně do třetí úrovně. Při vyšších úrovní se již stává poměrně nepřehledným.
 4. Vlastní obsah práce – Obvykle se skládá ze čtyř částí: úvodní část, teoreticko-metodologická část, praktická část a závěr. 
  1. V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce (odborné či praktické, nikoliv osobní) a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.
  2. V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.
  3. Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.
  4. Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí teoretický a praktický přínos práce. Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů ve formátu APA – viz dále.
 5. Seznam citované literatury
 6. Přílohy – Spadají sem texty, obrázky, grafy, tabulky, které by přímo v textu byly zbytečně detailní, ale mají být dispozici. Jsou číslovány a v textu se na ně může odkazovat. Před první přílohu se umisťuje seznam příloh.

 

Citace

Jako citační styl by měl být použitý citační styl APA 7. vydání.

Zásady práce s literaturou:

 • Důsledně citujte všechny použité zdroje
 • Využívejte pouze odborné a důvěryhodné zdroje, kde je zřejmý autor
 • Nespoléhejte se jen na Wikipedii, Google, Seznam aj. jako na hlavní zdroje (využívejte přístup k předplaceným e-zdrojům: www.vse.cz – Knihovna a informační zdroje – Elektronické informační zdroje)
 • Využívejte učebnice jen jako základní literaturu, pro další práci využijte odborných aktuálních zdrojů.

Vzhledem k předcházení plagiátorství při psaní kvalifikačních prací musí být podle nařízení děkana všechny kvalifikační práce při odevzdání zkontrolovány aplikací Validátor VŠE. Tuto kontrolu provádí vedoucí práce. Více k problematice plagiátorství např. http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

 

Zadání bakalářské práce do InSIS

Ve spolupráci se studentem zadání bakalářské práce do InSIS vloží vedoucí práce na základě zpracovaného projektu BP (od 24. 10. 2018 student povinně vypracovává).

Posudky a obhajoba práce

Na bakalářskou práci je vypracován posudek vedoucího bakalářské práce a posudek oponenta bakalářské práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se bakalářská práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce.

Hlavním rozdílem mezi bakalářskou a diplomovou prací je hloubka a šíře prováděné analýzy. Po formální stránce se práce až na rozsah prakticky neliší. Další podrobnější pokyny obdržíte od Vašeho vedoucího diplomové práce.

 

Obhajoba bakalářské práce

K obhajobě si připravte maximálně 10-15 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 15 snímků, může se lišit dle požadavků jednotlivých kateder. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Pro případ selhání techniky si prezentaci rovněž vytiskněte (minimálně pro sebe a pro tři členy komise). Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Rámcové termíny obhajob bakalářských prací včetně dalších pokynů jsou v části Státní závěrečná zkouška.

Kvalifikační práce je dle zákona veřejná a není možné ji utajit.

 

Mohlo by Vás zajímat

Státní závěrečná zkouška
Promoce

 

Další dokumenty vztahující se k bakalářské práci