Bakalářská práce

Pokyny obecného charakteru pro psaní bakalářských prací

Bakalářskou práci je možné zpracovávat pouze na domovské fakultě.

Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou přejatých odjinud nesmí chybět uvedení zdroje. Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 40-50 stran bez příloh, maximálně však 70 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy.

Po stránce s anglickým abstraktem a anglicky uvedenými klíčovými slovy obvykle následuje obsah, který je souhrnem všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu. Obsah by měl jít při číslování kapitol maximálně do třetí úrovně. Při vyšších úrovní se již stává poměrně nepřehledným.

Vlastní obsah práce se obvykle skládá ze čtyř částí. Z části úvodní, části teoreticko-metodologické, části praktické a ze závěru. Následuje seznam citované literatury a přílohy.

V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce (odborné či praktické, nikoliv osobní) a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí teoretický a praktický přínos práce.

Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů ve formátu APA - viz dále.

Citace

Jako citační styl by měl být použitý citační styl APA

Zásady práce s literaturou:

Přílohy se zařazují na konec práce. Jsou to texty, obrázky, grafy, tabulky, které by přímo v textu byly zbytečně detailní, ale mají být dispozici. Jsou číslovány a v textu se na ně může odkazovat. Před první přílohu se umisťuje seznam příloh.

Na bakalářskou práci je vypracován posudek vedoucího bakalářské práce a posudek oponenta bakalářské práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se bakalářská práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce.

Vzhledem k předcházení plagiátorství při psaní kvalifikačních prací musí být podle nařízení děkana všechny kvalifikační práce při odevzdání zkontrolovány antiplagiátorským softwarem Euphorus. Tuto kontrolu provádí vedoucí práce. (Více k problematice plagiátorství např. http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci).

Hlavním rozdílem mezi bakalářskou a diplomovou prací je hloubka a šíře prováděné analýzy. Po formální stránce se práce až na rozsah prakticky neliší. Další podrobnější pokyny obdržíte od Vašeho vedoucího diplomové práce. K obhajobě si připravte 10-15 minutovou ppt prezentaci. Nezapomeňte na otázky z obou posudků. Buďte připraveni na další dodatečné dotazy.

Kvalifikační práce je dle zákona veřejná a není možné ji utajit

Rámcové termíny obhajob bakalářských prací včetně dalších pokynů jsou v části Bakalářské studium / Státní závěrečná zkouška.

Další dokumenty vztahující se na bakalářské práce


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague