2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán pro akademický rok 2017/2018

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 180 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 111 ECTS,
 • oborově volitelné předměty (skupina oV) ve výši nejméně 27 ECTS,
 • odborný předmět v cizím jazyce (skupina oJ) nejméně ve výši 3 ECTS,
 • první jazykový předmět pokročilé úrovně (předmět skupiny fJP) ve výši 3 ECTS,
 • druhý jazykový předmět středně pokročilé (předmět skupiny fJP2) ve výši 3 ECTS,
 • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou si volit i celoškolsky volitelné předměty (skupina cVB),
 • získat 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce,
 • získat 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru,
 • získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 kreditů ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina oP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Pro jazykové předměty (skupiny fJP, fJP2 a fJV) platí:

 • Součet získaných kreditů ECTS za všechny tři skupiny (fJP, fJP2 a fJV) činí maximálně 24.
 • Jedním z jazyků skupiny fJP či fJP2 musí být angličtina (druhým z jazyků skupiny fJP či fJP2 musí být jiný jazyk, než angličtina).
 • Pro první jazykový předmět (fJP) platí, že studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden předmět pokročilé úrovně (v nabídce dle přijímacího řízení jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština).
 • Pro druhý jazykový předmět (fJP2) platí, že studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden předmět středně pokročilé úrovně (v nabídce jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština a ruština).
 • Ze skupiny fJV si studenti volí jazykové předměty v případě, kdy chtějí absolvovat přípravné předměty pro předmět skupiny fJP a nebo fJP2 (tj. jazykové předměty nižších úrovní resp. jazykové předměty ukončené zápočtem) a nebo si volí předměty ze zájmu do celkového maximálního součtu 24 ECTS za všechny tři skupiny.
 • Pokud student absolvuje za všechny tři skupiny méně než 24 ECTS, musí takto ušetřené kredity získat za jiné předměty (ve skupině oV či cVB).
 • Rámcový přehled jazykových kurzů na VŠE a jejich rozčlenění dle CEFR je k dispozici zde.

Katedra anglického jazyka nabízí výuku anglického jazyka modulární formou s možností získání mezinárodního certifikátu. Studenti si vybírají kurz podle úrovně svých vstupních znalostí na základě rozřazovacího testu v InSIS. V rámci dané úrovně ale opět musí absolvovat nejvyšší úroveň ukončenou zkouškou.

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i povinné předměty navazujícího magisterského studia (SZŘ čl. 12 odst. 4), které se mu v navazujícím magisterském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Studenti mají v prvním semestru pevně stanovenou strukturu a jsou rozděleni do dvou skupin: