Studijní plán pro akademický rok 2015/2016

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 180 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 111 ECTS,
 • oborově volitelné předměty (skupina oV) ve výši nejméně 27 ECTS,
 • odborný předmět v cizím jazyce (skupina oJ) nejméně ve výši 3 ECTS,
 • první jazykový předmět pokročilé úrovně (předmět skupiny fJP) ve výši 3 ECTS,
 • druhý jazykový předmět středně pokročilé (předmět skupiny fJP2) ve výši 3 ECTS,
 • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou si volit i celoškolsky volitelné předměty (skupina cVB),
 • získat 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce,
 • získat 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru,
 • získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 kreditů ECTS na ukončení studia, tj. státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce.

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina oP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Pro jazykové předměty (skupiny fJP, fJP2 a fJV) platí:

 • Součet získaných kreditů ECTS za všechny tři skupiny (fJP, fJP2 a fJV) činí maximálně 24.
 • Jedním z jazyků skupiny fJP či fJP2 musí být angličtina (druhým z jazyků skupiny fJP či fJP2 musí být jiný jazyk, než angličtina).
 • Pro první jazykový předmět (fJP) platí, že studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden předmět pokročilé úrovně (v nabídce dle přijímacího řízení jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština).
 • Pro druhý jazykový předmět (fJP2) platí, že studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden předmět středně pokročilé úrovně (v nabídce jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština a ruština).
 • Ze skupiny fJV si studenti volí jazykové předměty v případě, kdy chtějí absolvovat přípravné předměty pro předmět skupiny fJP a nebo fJP2 (tj. jazykové předměty nižších úrovní resp. jazykové předměty ukončené zápočtem) a nebo si volí předměty ze zájmu do celkového maximálního součtu 24 ECTS za všechny tři skupiny.
 • Pokud student absolvuje za všechny tři skupiny méně než 24 ECTS, musí takto ušetřené kredity získat za jiné předměty (ve skupině oV či cVB).

Katedra anglického jazyka nabízí výuku anglického jazyka modulární formou s možností získání mezinárodního certifikátu. Studenti si vybírají kurz podle úrovně svých vstupních znalostí na základě rozřazovacího testu v ISIS. V rámci dané úrovně ale opět musí absolvovat nejvyšší úroveň ukončenou zkouškou.

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i povinné předměty navazujícího magisterského studia (SZŘ čl. 12 odst. 4), které se mu v navazujícím magisterském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Studenti mají v prvním semestru pevně stanovenou strukturu a jsou rozděleni do dvou skupin: