Kolokvium a malá obhajoba

Termíny

Aktuální informace naleznete zde:

Termíny pro kolokvia a malé obhajoby

Kolokvium (KOL)

Obsahem kolokvia je prezentace upřesněných bodů státní zkoušky (cíl, vědecké otázky, hypotézy), popis zvolené vhodné metody řešení a podrobné zdůvodnění jejího výběru a především shromážděná empirická data, statisticky významný vzorek dat, potřebný k ověření stanovených hypotéz.

Kolokvium začátek 2. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova rešerše článků, seznam pro disertační práci cca. 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech. Stanovení výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat.

Kolokvium začátek 3. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova teoretická část práce. Připravena finální metodika výzkumu a harmonogram sběru dat. Hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku.

Účastníci kolokvia

 • Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Nutní účastníci: Ostatní doktorandi katedry z 2. a 3. ročníku, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu (zajistí jmenovaný zástupce katedry po domluvě s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium).
 • Min. 4 osoby

Termín kolokvií

Stanoví každá katedra. Omluvení účasti je možné jen na základě lékařského potvrzení. Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví taktéž katedra. Doporučeným postupem je rozeslání prezentace účastníkům kolokvia min. 1 týden před datem kolokvia, aby mohli prezentace prostudovat.

Organizační zajištění

Student zajistí:

 • zašle powerpointovou prezentaci na 15-20 minut minimálně 7 dní před konáním kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra
 • obdrží zápis po skončení kolokvií, který vyhotovuje zástupce katedry. Součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Zápis obdrží elektronicky od školitele nebo studijní referentky. Formulář zápisu ke stažení zde.

Katedry (jmenovaný zástupce) zajistí:

 • stanovení termínů kolokvií na jednotlivých katedrách (den/místnost) min.2 měsíce předem
  • Ing. Adriana Válová, Ph.D. zveřejní termíny na webu fakulty
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací členům katedry a zástupcům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit¨
 • předání zápisu školiteli a Ing. Válové
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Zástupce fakulty zajistí:

 • kontrolu zápisu z kolokvia vč. případného doplnění opatření k zapracování

Malá obhajoba (MO)

Malá obhajoba je v podstatě generální zkouška na závěrečnou obhajobu, takže je na ní předložena v podstatě hotová DDP, na které se posuzuje schopnost prezentovat výsledky DDP, splnění daných cílů a především jak doktorand argumentuje svůj přínos, jaká původní řešení práce obsahuje.

Před malou obhajobou musí být práce dle Studijního a zkušebního řádu čl. 25 odst. 2  zkontrolována ohledně originality práce pomocí programu validator VŠE.

Malá obhajoba – 4. ročník

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Malá obhajoba – 5. ročník

Malá obhajoba v 5. ročníku je možná pouze pro studenty, kteří opakují malou obhajobu, termín do konce zimního semestru.

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Účastníci malé obhajoby

Kolektiv katedry s titulem Ph.D. a vyšším v min. počtu 4 účastníků, příslušní školitelé (ve výjimečných případech školitelem určený zástupce) a zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu. Malé obhajoby organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje účastníky.

Další organizační zajištění

 • Student zašle disertační práci k malé obhajobě Ing. Válové a na katedru minimálně 4 týdny před konáním malé obhajoby.
 • Práce bude umístěna na intranet.
 • Zápis zpravidla vyhotovuje školitel (případně jiná pověřená osoba), který jej neprodleně po vyhotovení elektronicky zašle a podepsaný předá Ing. Válové a kopii předá doktorandovi. Součástí zápisu z malé obhajoby je mj. vyjádření, zda je předložená práce disertabilní, jaké další úpravy jsou nutné a návrh oponentů. Formulář zápisu ke stažení zde (odlišný od zápisu z kolokvia).

Organizační zajištění KOL/MO:

Student se na KOL/MO připraví dle pokynů školitele a pokynů zveřejněných na webu FPH viz výše.

KOL/MO organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje všechny své členy a kolegy z jiných kateder včetně studentů doktorského studia o jeho konání. KOL/MO jsou veřejné a doktorandům se účast výslovně doporučuje. Termín na katedře domlouvá školitel.

Doktorand předá práci na katedru 4-5 týdnů před konáním KOL/MO (v podobě požadované katedrou) a zároveň ji pošle v elektronické podobě Ing. Adrianě Válové, Ph.D. i s podrobnými informacemi o konání KOL/MO.

Práce studentů přihlášených na KOL/MO je možné získat na příslušné katedře (katedrální disk nebo po dotazu emailem na sekretariát).

Školitelem (popř. vedoucím katedry) oslovení vyučující se v písemné nebo elektronické podobě vyjadřují k práci doktoranda a doktorandovi své připomínky a dotazy předkládají minimálně týden předem (termín odevzdání připomínek může být katedrou individuálně upraven).

Každému kolokviu nebo malé obhajobě musí být přítomni min. 4 profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru.

Výstupem z KOL/MO je zápis (vzor zde). Zpravidla jej vyhotovuje školitel, který jej neprodleně po vyhotovení předá podepsaný Ing. Adrianě Válové, Ph.D. (RB 347) a kopii předá (např. e-mailem) doktorandovi. Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Kontaktní osoby

Schváleno na Kolegiu děkana 25. 2. 2015

Zpracoval: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D

Mohlo by Vás zajímat

Disertační práce
Státní doktorská zkouška