Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Kolokvium / Malá obhajoba

Kolokvium (KOL)

Obsahem kolokvia je prezentace upřesněných bodů státní zkoušky (cíl, vědecké otázky, hypotézy), popis zvolené vhodné metody řešení a podrobné zdůvodnění jejího výběru a především shromážděná empirická data, statisticky významný vzorek dat, potřebný k ověření stanovených hypotéz. 

Před kolokviem musí být práce dle nového Studijního a zkušebního řádu čl. 25 odst. 2  zkontrolována ohledně originality práce pomocí programu Ephorus.

Malá obhajoba (MO)

Malá obhajoba je v podstatě generální zkouška na závěrečnou obhajobu, takže je na ní předložena v podstatě hotová DDP, na které se posuzuje schopnost prezentovat výsledky DDP, splnění daných cílů a především jak doktorand argumentuje svůj přínos, jaká původní řešení práce obsahuje.

Kolokvium se může stát malou obhajobou jen v případě, že se přítomní členové shodnou na tom, že práce je plně disertabilní a doktorand ji může v nejbližším možném termínu předložit na obhajobu velkou.

Před malou obhajobou musí být práce dle nového Studijního a zkušebního řádu čl. 25 odst. 2  zkontrolována ohledně originality práce pomocí programu Ephorus.

Organizační zajištění KOL/MO:

Student se na KOL/MO připraví dle pokynů školitele a pokynů zveřejněných na webu FPH viz výše.

KOL/MO organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje všechny své členy a kolegy z jiných kateder včetně studentů doktorského studia o jeho konání. KOL/MO jsou veřejné a doktorandům se účast výslovně doporučuje. Termín na katedře domlouvá školitel.

Doktorand předá práci na katedru 4-5 týdnů před konáním KOL/MO (v podobě požadované katedrou) a zároveň ji pošle v elektronické podobě Ing. Adrianě Válové, Ph.D. na adresu adriana.valova(a)vse.cz i s podrobnými informacemi o konání KOL/MO.

Práce studentů přihlášených na KOL/MO je možné získat na příslušné katedře (katedrální disk nebo po dotazu emailem na sekretariát).

Školitelem (popř. vedoucím katedry) oslovení vyučující se v písemné nebo elektronické podobě vyjadřují k práci doktoranda a doktorandovi své připomínky a dotazy předkládají minimálně týden předem (termín odevzdání připomínek může být katedrou individuálně upraven).

Každému kolokviu nebo malé obhajobě musí být přítomni min. 4 profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru.

Výstupem z KOL/MO je zápis (vzor zde). Zpravidla jej vyhotovuje školitel, který jej neprodleně po vyhotovení předá podepsaný Ing. Adrianě Válové, Ph.D. (RB 347) a kopii předá (např. e-mailem) doktorandovi. Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Vyhlášené termíny

Přihlášení:

 

 

2018

 

KOL/27. 6. 2018 /10:00 až 12:00/RB 436/Ing. Kolouchová/práce bude dostupná na KMG

MO/26. 6. 2018 /12:30/RB 359/Ing. Pivoňka/práce bude dostupná na KMIE

MO/8. 6. 2018 /14:00/RB 359/Ing. Simbartl/práce bude dostupná na KP

MO/21. 3. 2018 /15:00/RB 359/Langerová/práce bude dostupná na KAM - zrušeno

MO/22. 1. 2018 /14:00/RB 334/Půbalová/práce bude dostupná na KMPS - zrušeno

 

 

 

 

2017

MO/23. 11. 2017 /13:30/RB 438/Pivoňka/práce bude dostupná na KMIE

MO/22. 11. 2017/16:00/RB 359/Ing. Červinská/práce bude dostupná na KLOG

MO/21. 11. 2017/9:00/RB 459/Ing. Rožek/práce bude dostupná na KMG

KOL/27. 9. 2017/15:oo/RB 459/PhDr. Tyslová/práce bude dostupná na KAM

KOL/27. 9. 2017/Ing. Louda/práce bude dostupná na KSG

MO/12. 9. 2017/13:00/RB 113/Obergruber/práce bude dostupná na KMIE

MO/27. 4. 2017/13:oo/RB 334/Ing. Fischerová/práce bude dostupná na KMPS

KOL/10. 5. 2017/9:00/RB 359/Ing. Hájek/práce bude dostupná na KSG

KOL/3. 4. 2017/od 13:00/RB 348/práce budou dostupné na KMIE:

 • Ing. Hrubcová,
 • Mgr. Ing. Obergruber

KOL/13. 2. 2017/od 13:00/RB 438/Ing. Pivoňka/práce bude dostupná na KMIE

 

2016

MO/19. 12. 2016/9:00/RB 439/Ing. Kňap/práce bude dostupná na KMPS

MO/14. 12. 2016/15:00/RB 359/Ing. Andera/práce bude dostupná na KPO

MO/13. 12. 2016/9:00/RB 359/Mgr. Zámečník/práce bude dostupná na KSG

MO/5. 12. 2016/15:00/bude upřesněno/Ing. Šulcová/práce bude dostupná na KMPS

MO/30. 11. 2016/15:00/RB 359/Ing. Niko/práce bude dostupná na KLOG

MO/30. 11. 2016/13:00/RB 436/práce bude dostupná na KAM

 • Ing. Pátek
 • Ing. Vořechovský

MO/16. 11. 2016/14:30/RB 359/Ing. Houdek/práce bude dostupná na KSG

MO/9. 11. 2016/14:00/RB 436/Ing. Svoboda/práce bude dostupná na KLOG

MO/19. 10. 2016/14:00/RB 436/Ing. Prokůpek/práce bude dostupná na KAM

MO/21. 9. 2016/13:00/RB 359/Meeran/práce bude dostupná na KP

MO/7. 9. 2016/14:00/RB 436/Tyslová/práce bude dostupná na KAM

MO/7. 9. 2016/11:00/RB 459/Jiřinová/práce bude dostupná na KM

KOL/21. 6. 2016/10:00/RB 359/Ing. Andera/práce bude dostupná na KPO

KOL/17. 6. 2016/9:00/RB 205/Meeran/práce bude dostupná na KP

KOL/15. 6. 2016/14:00/RB 348/práce bude dostupná na KSG:

 • Ing. Pavel Cesnek,
 • Ing. Michal Kolář.

KOL/15. 6. 2016/10:00/RB 359/Ing. Niko/práce bude dostupná na KLOG

MO/1. 6. 2016/14:30/Mgr. Kopecký/práce bude dostupná na KMPS

MO/31. 5. 2016/13:00/RB 209/Ing. Šrámková/práce bude dostupná na KLOG

KOL/11. 5. 2016/13:00/RB 359/Ing. Plaček/práce bude dostupná na KSG

Kolokvia KAM (práce dostupná zde) 11. 5. 2016 od 13 hodin, RB 438:

 • PhDr. Tyslová,
 • Ing. Rey.

Kolokvia KAM (práce dostupná zde) 9. 3. 2016 od 12 hodin, RB 436:

 • Ing. Pátek,
 • Ing. Prokůpek,
 • Ing. Vořechovský.

KOL/25.11.2015/15:00/RB 359/Ing. Švoma/práce bude dostupná na KSG

MO/25.11.2015/13:30/RB 359/Mackenzie/práce bude dostupná na KSG

KOL/25.11.2015/16:00/RB 359/Zámečník/práce bude dostupná na KSG

KOL/14.10.2015/13:00/Ing. Habrnal/ práce bude dostupná na KSG

MO/25.11.2015/10:00/Ing. Mísař/RB 436/práce bude dostupná na KPO

KOL/3.12.2015/cca od 15 hod./RB 459/Ing. Karel Kňap/práce bude dostupná na KPSŘ

MO/11.11.2015/14:15- 15:15 /RB 436/Ing. Poucha/práce bude dostupná na KP

MO/25.11.2015/15:00 /RB 459/Ing. Simbartl/práce bude dostupná na KP

KOL/11.11.2015/11:30 - 12:30 /RB 436/Ing. M. Kolář/práce bude dostupná na KP

MO/25.11.2015/13:00 ?/RB 436/Mgr. Dianová/ práce bude dostupná na KAM (hodina může být upřesněna)

MO/24.11.2015/14:30-16:00 /RB 459/A.Djokic/práce bude dostupná na KMG

KOL/17.2.2016/9:00/Ing. Jiřinová/práce bude dostupná na KM a místnost bude upřesněna katedrou

MO/25.11.2015/14:00/RB 436/Tatiana Langerová/práce bude dostupná na KAM

KOL/17.12.2015/8:30/RB 436/Ing. Eva Šrámková/práce je dostupná na KLOG


Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze

Článek 20

Zápis do vyššího ročníku

4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student, u kterého proběhla malá obhajoba a práce byla doporučena k obhajobě a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

Článek 25
Malá obhajoba

 1. Malou obhajobou se rozumí obhajoba první verze disertační práce před kolektivem katedry, na které student vědecky pracuje nebo kam z hlediska tématu disertační práce přísluší. V případě pochybností určí příslušnou katedru děkan.
 2. Student předkládá svou práci vedoucímu katedry, který bez zbytečného odkladu zorganizuje malou obhajobu. Cílem malé obhajoby je zhodnotit, zda disertační práce splňuje požadavky kladené zákonem na tyto práce včetně kontroly originality předložené práce. Vedoucí katedry si může k tomu účelu vyžádat posouzení práce dalšími odborníky.
 3. Z malé obhajoby je pořizován zápis s uvedením závěru, zda je práce doporučena k obhajobě, nebo k přepracování a opětovnému předložení k malé obhajobě. Zápis předává vedoucí katedry bezodkladně děkanovi. Přílohou zápisu je protokol o výsledcích kontroly originality předložené práce.

Článek 27

Obhajoba disertační práce

1. Přihlášku k obhajobě disertační práce podává student písemně děkanovi, a to až po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a malé obhajobě.