2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Definice kolokvia a malé obhajoby

Související stránky

k Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

Na kolokviích prezentují studenti prezenční i kombinované formy 2. a 3. ročníku doktorského studia průběh výzkumu v rámci disertační práce. Kolokvium se koná každoročně v první polovině zimního semestru. Cílem kolokvia je podpořit doktoranda dostatečně včas v kvalitní přípravě empirického výzkumu, který bude součástí disertační práce. Nejpozději ve 4. ročníku studia proběhne malá obhajoba. Podrobnosti najdete dole na této stránce.

Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Před malou obhajobou musí být práce dle nového Studijního a zkušebního řádu čl. 25 odst. 2  zkontrolována ohledně originality práce pomocí programu Ephorus.

Termíny malých obhajob

MO/29. 6. 2018/9:00/RB 436/Zelený/práce bude dostupná na KAM

MO/19. 6. 2018/17:00/RB 359/Huňak/práce bude dostupná na KLOG

MO/9. 4. 2018/8:30/RB 359/Litva/práce bude dostupná na KMIE

 

 

2017

MO/18. 12. 2017/9:30/RB 359/Litva/práce bude dostupná na KMIE

MO/23. 11. 2017 /13:30/RB 438/Pivoňka/práce bude dostupná na KMIE

MO/27. 9. 2017/9:00/RB 436/Dvouletý/práce bude dostupná na KPO

MO/12. 9. 2017/13:00/RB 113/Obergruber/práce bude dostupná na KMIE

 

Termíny kolokvií

(Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu od akademického roku 2014/2015 a později)

Katedra Datum Čas Místnost poznámka
Katedra logistiky   22. 11. 2017 16:45 RB 359 Bc. Cisar
Katedra logistiky   14. 12. 2017 15:00 RB 459 Ing. Jančík
Katedra marketingu 29. 11. 2017 od 14:00 RB 459  Bc. Medonosová 
Mgr. Novinský  
Mgr. Starostová 
Vítová Dušková
Katedra strategie Út 3. 10 2017   od 9:00 do 12:00 RB 329  Mgr. Havelka 
Ing. Honcová 
Ing. Hönig 
JUDr. Kubálek 
Ing. Kubíčková 
Ing. Možný 
Ing. Pernica Karel
 
 
Katedra strategie Út 10. 10. 2017  od 9:00 do 12:00 RB 329 Dipl.-Bw. Bergold Uwe
Lic. Hitz
Dipl.-Volkswirt Schwer  
Dipl.-Bw. Vogl 
Mag Vojvodic
Katedra personalistiky  25. 10. 2017 16:15 RB 459

Ing. Kuzma
Ing. Poč 
Šnajderová 

Katedra personalistiky  14. 12. 2017 16:00 RB 359

Ing. Poč 

Katedra manažerské psychologie a sociologie 29. 11. 10:30-12:30  RB 359 Mgr. Honsová  
Kim 
Mgr. Motlová 
Katedra manažerské psychologie a sociologie 27. 4. 2018 10:00  RB 438

Schiller  

Katedra managementu 8. 11. 2017  9-13    Mgr. Černý 
Ing. Hodžić
Ing. Knap
Ing. Konvalinka 
Mgr. Pašmik 
Ing. Vítečková
Katedra podnikání 27. 9. 2017 od 10  RB 436 Ing. Dvouletý 
Hronová 
PhDr. Procházka 
Viktora 
Katedra mikroekonomie St 22. 11. 2017  od 9 RB 438 Krismadewi 
Ing. Špetlík  
Katedra arts managementu - kolokvia předběžně 15. 11. 2017 od 14   

Mgr. Grosman 
Ing. Roubíčková 
Ing. Petrová 

Katedra arts managementu - MO 29. 11. 2017 od 15  RB 436

Ing. Zelený
Mgr. Blažková

Kolokvia

Kolokvium začátek 2. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova rešerše článků, seznam pro disertační práci cca. 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech. Stanovení výzkumné otázky na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat.

Kolokvium začátek 3. ročníku

Termín: říjen-listopad

Požadavky: Hotova teoretická část práce. Připravena finální metodika výzkumu a harmonogram sběru dat. Hotový pilot – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku.

Účastníci kolokvia

 • Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Nutní účastníci: Ostatní doktorandi katedry z 2. a 3. ročníku, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu (zajistí jmenovaný zástupce katedry po domluvě s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium).
 • Min. 4 osoby

Termín kolokvií

Stanoví každá katedra

Omluvení účasti je možné jen na základě lékařského potvrzení

Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra. Doporučeným postupem je rozeslání prezentace účastníkům kolokvia min. 1 týden před datem kolokvia, aby mohli prezentace prostudovat.

Organizační zajištění

Student:

 • zašle powerpointovou prezentaci na 15-20 minut minimálně 7 dní před konáním kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • Způsob a termín odevzdání prezentace před kolokviem stanoví katedra
 • obdrží zápis po skončení kolokvií, který vyhotovuje zástupce katedry. Součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Zápis obdrží elektronicky od školitele nebo studijní referentky. Formulář zápisu ke stažení zde.

Katedry (jmenovaný zástupce) zajistí:

 • stanovení termínů kolokvií na jednotlivých katedrách (den/místnost) min.2 měsíce předem
  • Ing. Válová termíny zveřejní na webu fakulty
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací členům katedry a zástupcům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit¨
 • předání zápisu školiteli a Ing. Válové
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Zástupce fakulty zajistí:

 • kontrolu zápisu z kolokvia vč. případného doplnění opatření k zapracování

Malá obhajoba

Malá obhajoba - 4. ročník

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Malá obhajoba - 5. ročník

Malá obhajoba v 5. ročníku je možná pouze pro studenty, kteří opakují malou obhajobu, termín do konce zimního semestru.

Požadavky: Hotová disertační práce obsahující kompletní teoretickou, metodickou a empirickou část splňující stanovené cíle, s prokazatelnou přidanou hodnotou pro vědu, praxi, případně pedagogiku.

Účastníci malé obhajoby

Kolektiv katedry s titulem Ph.D. a vyšším v min. počtu 3 účastníků, příslušní školitelé (ve výjimečných případech školitelem určený zástupce) a zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu. Malé obhajoby organizačně zajišťuje příslušná katedra a informuje účastníky.

Další organizační zajištění

 • Student zašle disertační práci k malé obhajobě Ing. Válové a na katedru minimálně 4 týdny před konáním malé obhajoby.
 • Práce bude umístěna na intranet (bude upřesněno - M. Lorenc).
 • Zápis zpravidla vyhotovuje školitel (případně jiná pověřená osoba), který jej neprodleně po vyhotovení elektronicky zašle a podepsaný předá Ing. Válové a kopii předá doktorandovi. Součástí zápisu z malé obhajoby je mj. vyjádření, zda je předložená práce disertabilní, jaké další úpravy jsou nutné a návrh oponentů. Formulář zápisu ke stažení zde (odlišný od zápisu z kolokvia).

Kontaktní osoby

Schváleno na Kolegiu děkana 25. 2. 2015

Zpracoval: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D