Obhajoba disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 15 x  autoreferát v tištěné podobě – zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu Ephorus (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele,
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/hodnocení doktoranda  za celé studium – týká se doktorandů podle starého opatření děkana (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit 8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

Jméno Školitel Katedra Předpokládaný termín
Ing. Kateřina Gawthorpe  doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. KMAE 31. 5. 2019/12:30/RB 459
Adriana Starostová, MSc  doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. KMG
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG
Ing. Martina Fischerová  doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. KMPS 25. 2. 2019/10:00/RB 359
Ing. James Huňak  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/14:30/RB 359
Ing. Veronika Červinská, DiS.  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/13:00/RB 359
Ing. Martin Zelený prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. KAM 26. 9. 2018/10:00/RB 359
Ing. Stanislav Simbartl prof. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 19. 9. 2018/11:00/RB 438
Ing. Lee Louda doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 17. 9. 2018/10:00/RB 359
 Ing. Dušan Litva doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. KMIE  26. 6. 2018/10:00/RB 359
 Ing. Jan Mísař doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. KPO  21. 6. 2018/14:00/RB 359
 Ing. Karel Koliš doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. KM  20. 6. 2018/13:00/RB 338
 Ing. Michal Andera doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. KPO  6. 6. 2018/14:00/RB 359
 Ing. Jiří Hájek doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 21. 2. 2018/13:00/RB 459