2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Autoreferát

Související stránky

Základní požadavky na autoreferát stanoví Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze, Článek 18, odst 2)  „…autoreferátem se rozumí stručné shrnutí celé disertační práce o rozsahu zpravidla do 20 normostran, s uvedením cíle, obsahu, výsledků disertační práce a charakteristiky původního řešení, použité literatury, uzavřené anglickým a případně dalším cizojazyčným resumé… “

Konkrétní obsah autoreferátu se doporučuje projednat se školitelem.

Příklad struktury autoreferátu

  • Úvod
  • Cíl práce a jeho zdůvodnění, výzkumné otázky nebo hypotézy
  • Obsah disertační práce
  • Použité metody
  • Rešerše literatury (stručné shrnutí existujících poznatků, "state-of-the-art")
  • Výsledky
  • Diskuze
  • Závěr (shrnutí naplnění cílů práce, odpovědi na výzkumné otázky nebo hypotézy, teoretický a praktický přínos práce, budoucí směrování výzkumu, případně publikované výstupy v průběhu Ph.D. studia vztahující se k disertační práci)
  • Literatura (použitá v autoreferátu, ne v disertační práci)
  • Anglický název a abstrakt

Tisk je doporučený oboustranně, vazba kroužková, doporučený rozsah maximálně 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer).