2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorská disertační práce

Související stránky

Disertační práce je vytištěna ve formátu A4, doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Garamond, Georgia, Palatino Linotype aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou nesmí chybět uvedení zdroje (je-li tvůrcem tabulky či obrázku autor, doporučuje se uvést „Zdroj: autor“). Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je vhodné umístit je do přílohy.

Je doporučen oboustranný tisk.

Je nutné použít konzistentní způsob citací, ne v poznámkách pod čarou, ale v textu. Pro citace a seznam literatury je třeba použít citační styl APA. Seznam literatury musí být seřazený podle abecedy.

Doporučená struktura disertační práce

 1. Úvodní strany - vzor ke stažení.
 2. Obsah
 3. Úvod včetně zdůvodnění zaměření disertační práce, cíle práce, struktury práce a použitých metod.
 4. Rešerše literatury shrnující nejnovější poznatky v daném výzkumném problému, která by měla využívat poznatky mimo jiné z kvalitních zahraničních impaktovaných časopisů. Rešerše by kromě popisu současného stavu poznání měla nabízet kritický pohled autora. Z rešerše by mělo vyplynout, že existuje dosud neprozkoumaná oblast, kterou se autor bude zabývat.  Na základě toho by mělo dojít k formulaci výzkumných otázek nebo hypotéz.
 5. Metodická část, která obsahuje podrobnější popis metodického aparátu. Pokud práce využívá primárních dat, pak tato část se zpravidla obsahuje:
  • Popis návrhu výzkumu (design výzkumu, research design).
  • Popis výzkumného souboru.
  • Detailnější popis metod sběru a analýzy dat (např. statistické testy).
 6. Výsledky analýzy dat.
 7. Diskuze a syntéza zjištěných poznatků. Ty jsou konfrontovány s existujícími poznatky s ohledem na dříve provedenou rešerši literatury. V této části práce také dochází ke kritické diskuzi možných omezení vyplývajících z použitého designu výzkumu a implikací, které z provedeného výzkumu vyplývají.
 8. Závěr shrnující naplnění cílů práce, odpovědi na výzkumné otázky nebo zhodnocení platnosti hypotéz, přínosy práce pro teorii i praxi a budoucí směřování výzkumu.
 9. Literatura.
 10. Přílohy.

Další užitečné odkazy