Povinnosti doktorandů

Povinnosti doktorandů vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze, další povinnosti upravuje příslušné Opatření děkana podle doby nástupu do studia:

 • doktorandi, kteří nastoupí v roce 2020 se budou řídit Opatřením děkana N09/2019 ze dne 15.10. 2019: (ke stažení dole),
 • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2017, 2018, 2019 se řídí Opatřením děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 (ke stažení dole),
 • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2014, 2015 nebo 2016 se řídí Opatřením děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 (ke stažení dole),
 • dříve nastoupení studenti podléhají Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009 (ke stažení dole).

O splnění svých povinností informujte školitele a předejte mu příslušné podklady před vypracováním závěrečné zprávy, na základě níž postupujete do vyššího ročníku.

 

Podrobnosti k některým bodům Opatřením děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014

1. ročník

Účast na konferenci může být i pasivní, tj. bez vystoupení s příspěvkem. Náklady si pak ale hradí doktorand sám.

2. ročník

Vystoupení na konferenci. Chce-li doktorand pomoci s financováním výjezdu na konferenci, je třeba aby se s dostatečným předstihem obrátil na proděkana pro vědu doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. Vypracování cestovního dokladu pak po schválení řešení na katedře, kde působí. Kvalitní konference jsou uvedeny zde. Publikovaný příspěvek ve sborníku i článek v časopise se předkládá v originále, není-li uvedena webová adresa, na níž je dostupný, společně s elektronicky zaslaným i papírově předaným formulářem pro daný publikační výstup studijní referentce Ing. Adrianě Válové, Ph.D. Formuláře najdete zde. Uznatelné jsou pouze publikace, které se nachází v databázi PCVSE.

Článek v odborném akademickém časopise, na VŠE jsou to například Central European Business Review (více zde). V druhém ročníku se uznává za splnění i spoluautorství. Ve třetím ročníku již záleží na pořadí autora! Prvnímu se článek počítá jako by byl jediným autorem. Druhý a jakýkoliv další v pořadí má uznánu příslušnou část článku, tedy jste-li jedním z deseti autorů, máte splněnou desetinu článku. Pokud nejste napsán jako první, na pořadí už nezáleží.

Podání výzkumného projektu. Pokud jej doktorand nezíská, musíte jej ve 3. ročníku podat znovu. Kvůli zajištění kvality je třeba konzultovat se školitelem. Je třeba být významným řešitelem, mít alespoň 1/3 projektu.

Účast na letní škole či výzkumném pobytu na zahraniční vědecké instituci související s oborem studia. Specifikace podmínek uznání zahraničního pobytu:

 • Zahraniční výzkumný pobyt pro splnění podmínek doktorského studia musí trvat minimálně 7 dní. Pokud je kratší, musí se doplnit dalším výzkumným pobytem v zahraničí. Za výzkumný pobyt se nepovažuje účast na konferenci jako taková, ani stáž ve firmě či organizaci, která není zaměřena na akademický výzkum.
 • Cílem je získání výzkumných kompetencí, ať již v oblasti výzkumných metod nebo v tematické oblasti disertační práce, aby se studenti doktorského studia seznámili s tím, jak je akademický výzkum v jejich oboru realizován na prestižních zahraničních pracovištích, zlepšili svou znalost metodologie a navázali kontakty vhodné pro další výzkum.
 • Výzkumný pobyt může mít formu účasti na letní škole pro Ph.D. studenty, pobytu na zahraniční výzkumné instituci nebo účasti na doctoral workshop.
 • Letní škola musí být zaměřena buď na téma disertační práce nebo na metodologii a statistiku. Pak může být plně či částečně hrazená z prostředků VŠE.
 • Finančně podporovány mohou být též stáže na zahraničních univerzitách, zejména v západní Evropě, příp. po vysvětlení kvality hostitelského pracoviště i jinde. Je nutné zdůvodnit, proč je ta která univerzita či výzkumné pracoviště pro dané téma disertační práce vhodná. Může se jednat o univerzity, výzkumné instituty a výzkumná pracoviště, tj. ne o mezinárodní firmy. Má-li byt pobyt uznán jako splnění podmínek studia (tzn. smysluplná stáž, kdy se doktorand učí, jak kvalitně dělat vědecký výzkum), je třeba přesvědčivě doložit výzkumnou kvalitu hostitele, zejména formou jeho seznamu publikací v impaktovaných časopisech.
 • Za zahraniční pobyt lze uznat i aktivní účast na doctoral workshops před prestižními konferencemi, které představují příležitost pro diskusi disertační práce/výzkumu před konferencí.
 • K uznání letní školy je zapotřebí předložit oficiální potvrzení o účasti studijní referentce Ing. Adrianě Válové, Ph.D.
 • Vždy je třeba vypracovat zprávu o přínosu zahraničního výzkumného pobytu. Ta má zahrnovat jak přínos pro studenta, tak termínovaný plán využití získaných poznatků v publikační činnosti, ve vztahu k disertační práci či šíření know-how mezi kolegy a studenty.