Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Státní doktorská zkouška

Pokyny k přihlášení na SDZ

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

 • index ke kontrole splněných studijních povinností, pokud jej má,
 • vyplněnou přihlášku ke SDZ:
 • 3 exempláře rozpracované disertační práce v rozsahu cca 40 stran (podepsané doktorandem), 2 kusy jsou pro komisi, třetí pro archiv, školitel už by měl mít práci přečtenou a znát její obsah, příp. mu musí být předložen čtvrtý exemplář,
 • zprávu školitele o průběhu studijní činnosti a vědecké činnosti doktoranda (podepsanou školitelem)  (nezávazný vzor zde) ,
 • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem i studentem) str. 2 dokumentu výše. Kopírujte z databáze PCVSE, můžete doplnit i publikace přijaté k otištění (nutno doložit z redakce časopisu). Bez publikační činnosti není možno jít ke státní doktorské zkoušce.

Student musí veškeré materiály předložit minimálně 4 týdny před konáním státní zkoušky. 

Okruhy

Katedra Termín Místnost Předat podklady
Ing. Adrianě Válové, Ph.D. do
Zúčastní se
Katedra strategie 17. 5. 2018 v 10:00 RB 348 13. 4. 2018

 Kubálek

Katedra strategie 28. 6. 2018 od 9  RB 348 28. 5. 2018 

 Honcová
 Kubíčková
 Pernica
 Hitz
 Schwer
 Vojvodic

Katedra logistiky        
Katedra managementu        
Katedra marketingu        
Katedra podnikání         
Katedra mikroekonomie   14. 9. 2018 ve 12:00  RB 339  10. 8. 2018  Špetlík
Katedra personalistiky        
Katedra manažerské psychologie a sociologie        

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze

Článek 21
Podmínky skládání státní doktorské zkoušky

 1. Státní doktorská zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného studijního pro­gramu. Při této zkoušce prokazuje student stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním programu a prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti. Obsah státní doktorské zkoušky je vymezen akreditací.
 2. Státní doktorská zkouška je komisionální, veřejná a ústní.
 3. Ke státní doktorské zkoušce se může přihlásit student, který složil všechny předepsané zkoušky a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 4. Státní doktorská zkouška probíhají zpravidla jednou za semestr. O datu a místu konání státní doktorské zkoušky fakulta studenta písemně vyrozumí a zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek nejméně tři týdny předem.
 5. Součástí přihlášky k státní doktorské zkoušce je přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti studenta, které musí být schváleny garantem příslušného studijního programu.

Článek 22
Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku

 1. Nejpozději dva týdny před termínem konání státní doktorské zkoušky jmenuje děkan na návrh garanta studijního programu zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku včetně jejího předsedy. Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku je nejméně tříčlenná (předseda a dva členové).
 2. Předsedou a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku mohou být pouze profesoři, docenti a další významní odborníci v daném oboru schválení vědeckou radou fakulty.

Článek 23
Průběh a klasifikace státní doktorské zkoušky

 1. Za průběh státní doktorské zkoušky a činnost zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku v příslušném termínu odpovídá její předseda, v mimořádném případě pak děkanem určený zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomen předseda, popřípadě děkanem určený zástupce předsedy, a alespoň dva členové komise jmenovaní podle čl. 22.
 2. Státní doktorská zkouška se klasifikuje podle čl. 10 odst. 2 a 6, přičemž stupeň 4+ se nepoužívá.
 3. O výsledku klasifikace státní doktorské zkoušky rozhoduje na neveřejném zasedání v den konání státní doktorské zkoušky zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo jeho zástupce podle odstavce 1. S výsledkem klasifikace je student seznámen bezprostředně po skončeném hlasování.
 4. Průběh a výsledek klasifikace státní doktorské zkoušky je zaznamenáván v Protokolu o státní doktorské zkoušce, který podepisují všichni členové zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku, a v informačním systému VŠE, popřípadě rovněž ve výkazu o studiu, který podepisuje předseda komise nebo jeho zástupce.
 5. Při výsledku klasifikace „nevyhověl“ student může státní doktorskou zkoušku jednou opakovat. Opakování státní doktorské zkoušky se může konat nejdříve za čtyři měsíce ode dne, kdy student neúspěšně státní doktorskou zkoušku konal.
 6. Má-li student důvodné pochybnosti o tom, že klasifikace státní doktorské zkoušky byla udělena v souladu s tímto studijním řádem a akreditací, může podat do 5 pracovní dnů ode dne konání státní doktorské zkoušky zdůvodněnou žádost o přezkoumání klasifikace děkanovi. Zjistí-li děkan, že klasifikace nebyla udělena v souladu s tímto studijním řádem nebo akreditací, rozhodnutí zkušební komise zruší a rozhodne o novém konání státní doktorské zkoušky; v opačném případě rozhodnutí komise potvrdí. Rozhodnutí děkana je konečné.