2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní doktorské zkoušce s platností od 1. 10. 2012, obor Podniková ekonomika a management

Související stránky

Marketing

 1. Moderní marketingové trendy. Jejich odraz v  disertační práci.
 2. Diskuse konceptu marketingového mixu. Modifikace marketingového mixu z pohledu disertační práce.
 3. Marketingové řízení, fáze, marketingové  plánování, marketingové strategie. Implikace vyplývající z disertační práce.
 4. Marketingová situační analýza, struktura, metody, výstupy. Oblasti marketingového prostředí sledované v disertační práci.
 5. Možnosti kvantitativního marketingového výzkumu. Zapojení kvantitativních výzkumných metod z hlediska disertační práce
 6. Kvalitativní marketingový výzkum, význam, vývoj, metody. Zhodnocení možností kvalitativního výzkumu při plnění cílů disertační práce.
 7. Marketingový rozvoj značky. Image značky v perspektivě disertační práce.
 8. Chování spotřebitele v marketingové perspektivě, modely, predispozice. Zvážení odpovídajících konceptů v disertaci.
 9. Kupní rozhodování spotřebitele, dopady do formování marketingové orientace, procesy. Specifika kupního rozhodování zákazníků v oblasti sledovaní disertační prací.
 10. Marketingové informace, informační systémy, databázový marketing Informační zdroje disertační práce.

Literatura

 • Philip Kotler, Kevin Lane Keller,  Marketing management, 12. vydání, Grada 2007, ISBN: 978-80-247-1359-5
 • Keller, K.L., Strategické řízení značky,  Grada 2007, ISBN 978 -80-247- 1481-3
 • Kenneth E. Clow, Donald Baack,  Reklama, propagace a marketingová komunikace, Computer Press, 2008,  ISBN: 978-80-251-1769-9
 • Schiffman, L. G. , Kanuk, L. L. Nákupní chování Brno Computer Press 2004 80-251-0094-4
 • Tellis, G. J.,  Reklama a podpora prodeje, Praha, Grada, 2000, ISBN 80-7169-997-7
 • Zamazalová, M. a kol., Marketing, Praha, C.N.Beck 2010, ISBN  978-80-7400-115-4
 • Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong, Moderní marketing  4. evropské vydání, Grada  2007, ISBN: 978-80-247-1545-2

Podniková ekonomika

 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.
 2. Konkurenceschopnost, znalost a inovace v malých a středních podnicích, event. uveďte vazbu na Vaši doktorskou disertační práci.
 3. Organizace a organizování, moderní směry zohledňující vznik paradigmatu konkurence (sázka na inovace a modernizace). Lidský činitel, jeho efektivnost, spokojenost, flexibilita. Uveďte odraz ve Vaší doktorské disertační práci.
 4. Fúze a akvizice jako strategie růstu podniku. Výhody, nevýhody. Úspěšnost. Reakce cen akcií v rámci realizace této strategie. Praktické aktuální přístupy ve vazbě na doktorskou disertační práci.
 5. Analýza rizika ve finančním plánování. Přístupy, metody, postupy. Obsahová reflexe v doktorské disertační práci.
 6. Corporate governance a hodnota podniku, základní činitelé jejího zvyšování. Event. analyzujte klíčové faktory v disertační práci.
 7. Optimalizace podnikových procesů z hlediska jednoho i více faktorů. Možnosti řešení dobře a špatně strukturovaných problémů; event. vazba na Vaší doktorskou disertační práci.
 8. Benchmarking a okruhy podnikových činností pro jeho možnou aplikaci. Nástroje benchmarkingu, předpoklady, případná omezení vypovídací schopnosti benchmarkingových analýz. Současný stav a možnosti řešení ve vazbě na doktorskou disertační práci.
 9. Ekonomické analýzy výkonnosti podniku, strategická, taktická a operativní úroveň. Kvantitativní a kvalitativní stránka analýz, opodstatnění, výhody a nevýhody. Význam pro řešení problémů ve vazbě na Vaši doktorskou disertační práci.
 10. Financování podniku, investiční plánování, vnější a vnitřní zdroje financování, optimalizace nástrojů finanční. Podnikový informační systém a podnikové výkaznictví. Relevantní oblasti zkoumání ve vazbě na Vaši doktorskou disertační práci.

Literatura:

 • DAMODARAN, A. Strategic Risk Taking. A Framework for Risk Management. Upper Saddle River, Wharton School Publishing, 2008.
 • HNILICA, J. – FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha : Grada, 2009.
 • FRIDSON, M. S. — CLAYMAN, M. R. — TROUGHTON, G. H. Corporate finance : apractical approach. Hoboken, John Wiley 2008.
 • WOHE, G. – KISLINGEROVÁ E. Úvod do podnikového hospodářství.2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978 80 7179 897 2.
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck,2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
 • Z SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling Praha Grada 2009 978-80-247-2952-7

Dále pak např.:

 • MUN, J. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques. Wiley, 2006.
 • VOSE, D. Risk analysis: a quantitative guide. Wiley, 2008.
 • KISLINGEROVÁ, E. — HNILICA, J. Finanční analýza : krok za krokem, Praha, Beck, 2005, 80-7179-321-3
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha, C.H. Beck, 2010, 978-80-7400-194-9
 • SYNEK, M. – Kopkáně, H – KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H.Beck, 2009, 978-80-7400-154-3
 • HINDLS, R. Statistika pro ekonomy, Praha, Professional Publishing, 2007, 978-80-86946-43-6

Management

 1. Management a společenské změny – od průmyslové společnosti ke společnosti znalostí, charakteristika znalostní společnosti, kreativní průmysl, případná vazba na disertační práci.
 2. Prostředí pro podnikání – globalizace, nestabilita, krizové jevy – důsledky pro soudobé systémy řízení, případná vazba na disertační práci.
 3. Prosperita podniku – zdroje prosperity: zákazníci, produkty, procesy, rozvojový potenciál, případná vazba na disertační práci.
 4. Prosperita podniku – tradiční a moderní manažerské přístupy k měření výkonosti (zákazníků, produktů, procesů), případná vazba na disertační práci.
 5. Proměny operačního managementu – Toyota Production System – TPS, Lean Production, systémy řízení výroby Pull a Push, kanban, kaizen, just in time atd., případná vazba na dizertační práci.
 6. Management v prostředí permanentních změn -  pojetí změny, management změny, management rizika, přístupy trvalého zlepšování, reengineering, krizové řízení, případná vazba na dizertační práci.
 7. Úloha manažera v podmínkách rozvoje informačních a komunikačních systémů – informační systémy pro vrcholový management, případná vazba na dizertační práci.
 8. Aktuální přístupy k managementu (CRM, BSC, Six Sigma, teorie omezení, outsourcing) módní vlna či jasný směr? Případná vazba na dizertační práci.
 9. Správa společností – charakteristika, aktuální přístupy, specifika v podmínkách podnikatelského a neziskového sektoru, případná vazba na dizertační práci.
 10. Odpovědnost manažera a organizace – legislativní versus morální aspekt odpovědnosti manažera a organizace (etické chování, společenská odpovědnost, sdílené hodnoty), případná vazba na disertační práci.

Literatura:

 • VEBER, J. a kol. Management: Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Manaagement Press, dotisk druhého vydání, Praha 2011. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • HAMEL, G. Budoucnost managementu. Management Press, Praha 2008. ISBN        978-80-7261-188-1.
 • GIBSON, R. Nový obraz budoucnosti. 3. doplněné vydání, Management Press, Praha 2007.  ISBN 978-80-7261-159-1.

Další doporučená literatura

 • LIKER, J. K. Tak to dělá TOYOTA, 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-188-1.
 • GOLDRATT, E. Jak vzniká zisk. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0954-6
 • KOTTER, J. P. Vedení procesu změny. Praha: Management Press, 2008, ISBN          978-80-7261-015-0
 • FOTR, J., HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika, Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4.
 • LEHTINEN, J. R. Aktivní CRM – Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing,  2007. ISBN 978-80-247-1814-9.