2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní doktorské zkoušce s platností od 1. 9. 2011

Související stránky

OBOR PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Podniková ekonomika

1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

2. Konkurenceschopnost, znalost a inovace v malých a středních podnicích, event. uveďte vazbu na Vaši doktorskou disertační práci.

3. Organizace a organizování, moderní směry zohledňující vznik paradigmatu konkurence (sázka na inovace a modernizace). Lidský činitel, jeho efektivnost, spokojenost, flexibilita. Uveďte odraz ve Vaší doktorské disertační práci.

4. Fúze a akvizice jako strategie růstu podniku. Výhody, nevýhody. Úspěšnost. Reakce cen akcií v rámci realizace této strategie. Praktické aktuální přístupy ve vazbě na doktorskou disertační práci.

5. Analýza rizika ve finančním plánování. Přístupy, metody, postupy. Obsahová reflexe v doktorské disertační práci.

6. Corporate governance a hodnota podniku, základní činitelé jejího zvyšování. Event. analyzujte klíčové faktory v disertační práci.

7. Optimalizace podnikových procesů z hlediska jednoho i více faktorů. Možnosti řešení dobře a špatně strukturovaných problémů; event. vazba na Vaší doktorskou disertační práci.

8. Benchmarking a okruhy podnikových činností pro jeho možnou aplikaci. Nástroje benchmarkingu, předpoklady, případná omezení vypovídací schopnosti benchmarkingových analýz. Současný stav a možnosti řešení ve vazbě na doktorskou disertační práci.

9. Ekonomické analýzy výkonnosti podniku, strategická, taktická a operativní úroveň. Kvantitativní a kvalitativní stránka analýz, opodstatnění, výhody a nevýhody. Význam pro řešení problémů ve vazbě na Vaši doktorskou disertační práci.

10. Financování podniku, investiční plánování, vnější a vnitřní zdroje financování, optimalizace nástrojů finanční. Podnikový informační systém a podnikové výkaznictví. Relevantní oblasti zkoumání ve vazbě na Vaši doktorskou disertační práci.

Literatura:

 • DAMODARAN, A. Strategic Risk Taking. A Framework for Risk Management. Upper Saddle River, Wharton School Publishing, 2008.
 • HNILICA, J. - FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha : Grada, 2009.
 • FRIDSON, M. S. -- CLAYMAN, M. R. -- TROUGHTON, G. H. Corporate finance : apractical approach. Hoboken, John Wiley 2008.
 • WOHE, G. – KISLINGEROVÁ E. Úvod do podnikového hospodářství.2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978 80 7179 897 2.
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck,2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
 • Z SCHOLLEOVÁ, H. Investiční controlling Praha Grada 2009 978-80-247-2952-7

Dále pak např.:

 • MUN, J. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques. Wiley, 2006.
 • VOSE, D. Risk analysis: a quantitative guide. Wiley, 2008.
 • KISLINGEROVÁ, E. -- HNILICA, J. Finanční analýza : krok za krokem, Praha, Beck, 2005, 80-7179-321-3
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha, C.H. Beck, 2010, 978-80-7400-194-9
 • SYNEK, M. – Kopkáně, H - KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H.Beck, 2009, 978-80-7400-154-3
 • HINDLS, R. Statistika pro ekonomy, Praha, Professional Publishing, 2007, 978-80-86946-43-6

Marketing

1. Konceptuální přístupy ke sledování spotřebního chování, jejich modely uplatňované v marketingu. Jejich relevance pro disertační práci.

2. Marketingový pohled na kulturní predispozice spotřebitelů. Jeho případná reflexe v disertační práci.

3. Projevy sociální stratifikace ve spotřebním chování. Místo v marketingové pojaté segmentaci trhu. Zvážení možností jejího uplatnění v disertační práci.

4. Referenční skupiny, aktuální trendy odrazu působení sociálního prostředí v marketingové komunikaci. Význam sociálních referencí pro zpracování disertační práce.

5. Marketingové podněty, procesy vnímání a procesy učení se spotřebnímu chování. Jejich místo v kontextu disertační práce.

6. Marketingové chápaní potřeb. Sledování spotřební motivace. Relevantní oblasti zkoumání motivačních faktorů z hlediska zaměření disertační práce.

7. Kupní rozhodování spotřebitele. Vazba na marketingové pojetí produktu. Produktové dimenze z hlediska struktury í disertace.

8. Možnosti marketingového výzkumu při sledování spotřebního chování. Metodika sběru dat uplatněná v disertační práci, současný stav sběru dat.

9. Cílený marketing. Marketingový význam tržní segmentace. Segmentační proměnné, jejich struktura. Analýza diferencí v disertační práci.

10. Adopční a difúzní procesy. Dopady do marketingových strategií. Jejich obsahová reflexe v disertační práci.

Literatura:

 • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3
 • KOTLER, P. - KELLER, K. L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5
 • KOUDELKA, J. Segmentujeme spotřební trhy. Praha:Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-76-2
 • SCHIFFMAN, L. G. - KANUK, L. L. Nákupní chování. Brno:Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0094-4
 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 80-7179-577-1

Management

1. Management a společenské změny – od průmyslové společnosti ke společnosti znalostí, charakteristika znalostní společnosti, hlavní znaky, případná vazba na dizertační práci.

2. Nová ekonomika – charakteristika a hlavní znaky, fikce nebo reálná skutečnost, příklady, změny v podnikovém řízení, případná vazba na dizertační práci.

3. Prostředí pro podnikání ve společnosti znalostí – od spojitého k turbulentnímu prostředí, globalizace, důsledky na systémy podnikového řízení, případná vazba na dizertační práci.

4. Manažerské myšlení a jednání ve vývoji – stručný přehled myšlenkových proudů, čtyři generace managementu z pohledu struktury systému řízení organizací, případná vazba na dizertační práci.

5. Procesní řízení – hlavní principy, funkční kontra procesní řízení, příklady uplatnění v praxi, reengineering, případná vazba na dizertační práci.

6. Management znalostí – pojetí, základní pojmy, charakteristika, hlavní znaky, řízení znalostí, případná vazba na dizertační práci.

7. Management znalostních pracovníků – znalostní pracovník, klasifikace, jeho produktivita, trh znalostí, znalostní pracovníci a sdílení znalostí, případná vazba na dizertační práci.

8. Strategie a výkonnost podniku – strategický management a jeho přístupy ve společnosti znalostí, Balanced Scorecard, současná i budoucí výkonnost, souvislosti s řízením znalostí, případná vazba na dizertační práci.

9. Podnik jako živý organismus – charakteristika, základní principy, srovnání se současnými přístupy: stroj – živý organismus, případná vazba na dizertační práci.

10. Praktické příklady fungování efektivně řízených podniků – Améba, GiTy, fraktálová organizace, apod., případná vazba na dizertační práci.

Literatura:

 • KELEMEN, J. a kol.: Kapitoly o znalostnej společnosti, Iura Edition,2008, ISBN 978-80-8078-209-2
 • TRUNEČEK, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Professional Publishing 2004, 2. vydání, ISBN-80-86419-35-5.
 • CRAINER,S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. Management Press 2000
 • GIBSON,R.: Nový obraz budoucnosti, Management Press 1998,ISBN 80-85943-80-8

Dále pak např.:

 • MLÁDKOVÁ, L.: Management znalostí pro praxi. Professional Publishing 2004, ISBN 80-86419-51-7
 • HAMMER,M., CHAMPY,J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Management Press 1995
 • DRUCKER,P.F.: Výzvy managementu pro 21.století. Management Press, Praha 2000 ISBN 80-7261-021-X
 • NONAKA, TAKEUCHI: The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxforde University Press, 1995
 • TRUNEČEK,J.: K problematice konkurenceschopnosti českých podniků v prostředí turbulence, Politická ekonomie, 2009/4, ročník 57
 • TRUNEČEK, J.: Management znalostí. C.H.Beck, 2004

OBOR  EKONOMIE

Předmět Ekonomie

 1. Marshallova funkce poptávky. Neoklasický model jedince maximalizujícího užitek. Marshallovy funkce poptávky a její vlastnosti. Nepřímá funkce užitku. Vztahy mezi jednotlivými funkcemi.
 2. Hicksova funkce poptávky. Model jedince minimalizujícího výdaje. Hicksovy funkce poptávky. Výdajová funkce. Vztahy mezi jednotlivými funkcemi.
 3. Alternativní teorie k neoklasickému modelu chování spotřebitele. Kritika neoklasického modelu. Teorie projevených preferencí. Model spotřebních technologií.
 4. Neoklasický model firmy. Technologie a náklady. Podmíněné poptávky po výrobních faktorech a funkce celkových nákladů. Maximalizace zisku. Funkce zisku a její charakteristiky.
 5. Alternativní teorie k neoklasickému modelu firmy. Manažerské teorie. Behavioristické teorie. Teorie zaměstnanecké firmy.
 6. Multiprodukční firma. Výrobní substituty a komplementy. Teorie transferových cen.
 7. Problematika tržních struktur (modely duopolu). Formy tržních struktur v mikroekonomii. Modely cenového duopolu. Modely cenového duopolu.
 8. Tržní selhání – vybrané otázky. Externality. Veřejné statky. Alokační neefektivnost při existenci tržních selhání. Některé reakce hospodářské politiky na existenci externalit (internalizace externalit, kvóta, daň, vytvoření chybějícího trhu s externalitou). Teoretické mechanismy efektivní alokace veřejných statků (Lindahlův mechanismus, Groves - Clarkův mechanismus).
 9. Teorie informací. Nepříznivý výběr. Morální hazard. Asymetrická informace v podmínkách nepříznivého výběru. Asymetrická informace v podmínkách morálního hazardu.
 10. Ekonomie blahobytu a všeobecná rovnováha. Celková rovnováha a Paretovská (alokační) efektivnost. Efektivnost a spravedlnost. První a druhá věta ekonomie blahobytu.

Základní literatura

 • Gravelle, Hugh - Rees, Ray: Microeconomics. Longman, London and New York, 3. vydání, 2004, ISBN 0-582-40487-8
 • Soukup, J.: Mikroekonomická analýza (vybrané kapitoly). 2. vydání, Melandrium, Slaný 2001, ISBN 80-86175-13-8

Další doporučená literatura

 • Mas-Colell, A.: Microeconomic Theory. Oxford University Press, New York 1995, ISBN 0-19-510268-1
 • Jehle, Geoffrey A. – Reny, Philip J.: Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley 2001, ISBN 0-321-07916-7
 • Varian, Hal R.: Microeconomic Analysis. W.W. Norton and Company, New York 1992, ISBN 0-393-96026-9
 • Kreps, David M.: Microeconomic Theory. Harvester Wheatsheaf, New York 1990

Předmět Dynamické modely v ekonomii - vybrané kapitoly

1)       Intertemporální model cen kapitálových aktiv: stochastický diskontní faktor, CCAPM, vazby na tradiční modely portfolia, tj. Sharpeho – Lintnerův – Mossinův model a Mertonův model

2)      Intertemporální model úrokové míry: stochastický diskontní faktor, modely časové struktury úrokových měr, vliv změny úrokové míry na rozhodování ekonomických subjektů

3)      Modely cen derivátových aktiv: model Blacka a Scholese, model Coxe, Rosse a Rubinsteina, princip modelování cen v rizikově neutrálním světě, model Blacka, Dermana a Toye, model Hoa a Leeho

4)      Efektivita finančního trhu: vymezení pojmů, testování hypotéz, vazba cen finančních aktiv a makroekonomických veličin v rámci intertemporálních modelů např. poptávky po penězích typu MIU a CIA, „bubliny“ na finančních trzích

5)       Simulační modely: základní matematické a statistické kategorie, uplatnění simulačních modelů pro modelování cen kapitálových aktiv a úrokových měr, uplatnění pro modelování cen derivatových aktiv

6)      Intertemporální modely ekonomického růstu: Cassův a Koopmansův model jako intertemporální varianta Solowova modelu, Romerovy (1986, 1990) modely endogenního růstu

7)       Dynamické modely měnového kurzu: tradiční paritní podmínky a jejich testování, monetární modely, Dornbuschův model přestřelování měnového kurzu, chování měnového kurzu v Obstfeldově a Rogoffově modelu

8)      Dynamické modely běžného účtu platební bilance: tradiční důchodový, kursový a cenový mechanismus vyrovnávání běžného účtu v dymickém modelu, intertemporální modely běžného účtu, vliv produktivity na běžný účet

9)      Dynamické modely dvou velkých ekonomik: formulace modelu Obstfelda a Rogoffa, analýza stálého stavu, analýza fiskální a monetární politiky, vlivy změny produktivity, dopad existence neobchodovatelného sektoru

10)    Dynamické modely hospodářského cyklu: formulace intertemporálního modelu hospodářského cyklu (cílování inflace) pro malou otevřenou ekonomiku, analýza měnové a fiskální politiky v tomto typu modelů

 

Literatura

 

Doporučené učebnice

 

 • CUTHBERTSON, K.: Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange. John Wiley&Sons, 2004, ISBN 0-470-09171-5
 • COCHRANE, J.H.: Asset Pricing. Princeton University Press, 2005, ISBN 978-0691121376
 • GLASSERMAN, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, 2004, ISBN 0-387-00541-3
 • GRAVELLE, H., REES, R.: Microeconomics. Prentice Hall, 2004, ISBN 0582404878
 • OBSTFELD, M., ROGOFF, K.S.: Foundations of International Macroeconomics. MIT Press, 1996, ISBN 0262150476
 • SHREVE, S. E.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004, ISBN 0-387-40101-6
 • SHREVE, S. E.: Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer, 2005, ISBN 0-387-24968-1.
 • STOKEY, N. L., LUCAS, R.E., PRESCOTT, E.C.: Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard University Press, 1989, ISBN 0674750969
 • TURNOVSKY, S.J.: International Macroeconomic Dynamics. MIT Press, 1997, ISBN 0262201119
 • WALSH, C. E.: Monetary Theory and Policy. MIT Press, 2003, ISBN 0-262-23231-6
 • WICKENS, M.: Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press, 2008, ISBN 978-0-691-11640-2

Doporučené články

 

Otázky 1 - 5

 • Black, F., Scholes, M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 1973, pp. 637 – 659.
 • Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A.: A Theory of the Terms Structure of Interest Rates. Econometrica, 53, 1985, pp. 385 – 407.
 • Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M.: Option Pricing: A Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 1979, pp. 229 – 263.
 • Fama, E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2, 1969, pp. 383 – 417.
 • Fama, E.F.: Efficient Capital Markets: II. Journal of Finance, 5, 1991, pp. 1575 - 1617.
 • Fama, E.F., French, K.R.: Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, 1993, pp. 3 - 56.
 • Hull, J., White, A.: Pricing Interest-Rate Derivative Securities. Review of Financial Studies, 4, 1990, pp. 573 – 592.
 • Lintner, J.: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 1, 1965, pp. 13 -37.
 • Lucas, R.E.: Asset Pricing in an Exchange Economy. Econometrica, 6, 1978, pp. 1429 – 1445.
 • Markowitz, H.: Portfolio Selection. Journal of Finance, 1, 1952, pp. 77 -91.
 • Mehra, R., Prescott, E.C.: The Equity Premium A Puzzle. Journal of Monetary Economics, 15, 1985, pp. 146 -161.
 • Merton, R.C.: An Intertemporal Asset Pricing Model. Econometrica, 41, 1973, pp. 867 – 887.
 • Ross, S.A.: The Arbitrage Pricing Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13, 1976, pp. 341 – 360.
 • Sharpe, W.F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 3, 1964, pp. 425 -442.
 • Smith, P.N., Wickens, M.R.: Asset Pricing with Observable Stochastic Discount Factors. Discussion Papers in Economics No 2002/03. University of York, 2002.
 • Vasicek, O.: An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economis, 5, 1977, pp. 177 – 188.
 • Weil, P.: The Equity Premium Puzzle and the Riskfree Rate Puzzle. NBER Working Paper Series. WP No. 2829, 1989.

Otázky 6 - 10

 • Cass, D.: Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. Review of Economic Studies, 32, 1965, pp. 233 – 240.
 • Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, C.: Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. NBER Working paper No. 8403, 2001.
 • Clarida R., Gali, J.: Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important Are Nominal Shocks? NBER Working Paper Series, WP no. 4658, 1994.
 • Clarida, R., Gali, J., Gertler, M.: A Simple Framework for International Monetary Policy Analysis. NBER Working Paper No. 8870, 2002.
 • Constantinides, G.M.: Habit Formation: A Resolution of the Equity Premium Puzzle. Journal of Political Economy, 3, 1990, pp. 519 – 543.
 • Dornbusch, R.: Expectations and Exchange Rate Dynamics. Journal of Political Economy, 6, 1976, pp. 1161-1176.
 • Fama, E.F. (1984): Forward and Spot Exchange Rates. Journal of Monetary Economics, 14, pp. 319 -338.
 • Fuhrer, J., Moore, G.: Inflation Persistence. Quarterly Journal of Economics, 1, 1995, pp, 127-159.
 • Gali, J.: New Perspectives on Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. NBER Working Paper No. 8767, 2002.
 • Gali, J., Gertler, M.: Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. Journal of Monetary Economics, 2, 1999, pp. 195 – 222.
 • Gali, J., Gertler, M., Lopez-Salido, J.D.: Markups, Gaps, and the Welfare Costs of Business Fluctuations. NBER Working Paper No. 8850, 2002.
 • Glick, R., Rogoff, K.: Global versus Country-Specific Productivity Shocks and the Current Account. NBER Working Paper No. 4140, 1992.
 • Koopmans, T.: On the Concept of Optimal Economic Growth. Cowles Foundation Paper 238, 1965.
 • Lewis, K.K. (1994): Puzzles in International Financial Markets. NBER Working Paper No. 4951.
 • Mankiw, G., Romer, D., Weil, D.: A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 1992, pp. 407 – 437.
 • Obstfeld, M., Rogoff, K.: Exchange Rate Dynamics Redux. Journal of Political Economy, 3, 1995, pp. 624-660.
 • Obstfeld, M., Rogoff, K.: Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments. Brookings Papers on Economic Activity, 1:2005, 2005, pp. 67-146.
 • Romer, D.: Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy, 94, 1986, pp. 1002-1037.
 • Romer, D.: Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, 1990, pp. 71 – 102.
 • Rotemberg, J.J., Woodford, M.: An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy: Expanded Version. NBER Technical Working Papers No. 233, 1998.
 • Sachs, J.: The Current Account in the Macroeconomic Adjustment Process. Scandinavian Journal of Economics, 2, 1982, pp. 147-159.
 • Solow, R.M.: A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 1956, pp. 65 – 94.
 • Taylor, A.M., Taylor, M.P.: The Purchasing Power Parity Debate. Journal of Economic Perspectives, 4, 2004, pp. 135-158.