Zápis do studia

Pro zajištění přístupů do systému InSIS je třeba kontaktovat Výpočetní centrum VŠE.

Formuláře

Zadání doktorské disertační práce

Zadání (ZDP) se vyplňuje v InSIS a vytištěné (podepsané doktorandem i školitelem) se odevzdává Ing. Adrianě Válové, Ph.D. na RB 347 do konce zimního semestru v prvním ročníku. Důvodem je, aby bylo zřejmé, jakému tématu se chce doktorand věnovat. Podrobné informace a pokyny k psaní disertační práce najdete v odkazu.

Do ZDP se po dohodě se školitelem vyplňují tyto informace:

 • název práce,
 • základní literatura (ze které student v práci vychází),
 • předpokládaný rozsah (120-150 stran),
 • předpokládané datum odevzdání (prezenční studenti za 3 roky, kombinovaní za 5 let),
 • stručná anotace práce, zásady: 1) cíle práce 2) přínosy práce 3) osnova práce).

Předpisy

Pokyny k zápisu do AR 2018/2019 pro druhé a vyšší ročníky

 1. Ke konci každého akademického roku, nejpozději však do 7. září 2018, vyplní v InSISu školitel společně s doktorandem Zprávu o průběhu studia. Zprávu pak předá školitel podepsanou Ing. Adrianě Válové, Ph.D. která ji dále postoupí ke schválení děkanovi FPH. Vyplnit zprávu v databázi InSIS může jen školitel, a proto je třeba, aby se s ním doktorand domluvil na konzultaci v dostatečném časovém předstihu a rozsahu.
 2. Zpráva o průběhu studia schválená děkanem je podmínkou pro zápis studenta do vyššího ročníku viz Studijní a zkušební řád.
 3. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný. Musí tak učinit bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní. Elektronickou žádost prostřednictvím InSIS (Podání e-žádosti na studijní oddělení) nebo písemnou žádost předá student spolu s vyjádřením školitele a Zprávou o průběhu studia Ing. Adrianě Válové, Ph.D. nejpozději do 31. 8. 2018. 
 4. Doktorand si pro školitele připraví následující body, které se týkají studia za uplynulý akademický rok (2017/2018) a které bude školitel vyplňovat do Zprávy o průběhu studia:
  • podíl doktoranda na pedagogické činnosti,
  • podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti,
  • publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích,
  • tuzemské a zahraniční stáže,
  • další aktivity, překážky ve studiu a odborné zkušenosti významné pro průběh studia,
  • stav rozpracování disertační práce.
 5. Na případné dotazy odpoví Ing. Adriana Válová, Ph.D. (č. dv. 347 RB / 224 09 8347/adriana.valova [et] vse.cz)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze

Článek 20
Zápis do vyššího ročníku

 1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.
 3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student, který úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

 4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student, u kterého proběhla malá obhajoba a práce byla doporučena k obhajobě a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

 5. Maximální doba studia je pět let. Do doby studia se nepočítá doba, po kterou by studentovi jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.
 6. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.
 7. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do vyššího ročníku nesplní. Žádost o podmíněný zápis musí být věcně zdůvodněna.
 8. Zápis do vyššího ročníku se zaznamenává v informačním systému VŠE.

Článek 33
Přechodná ustanovení

 1. Povinnost stanovená v čl. 13 odst. 3 se vztahuje na studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2017/18 a později.

 2. Na studenty doktorského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 2016/17 a dříve, se nevztahuje čl. 18 odst. 4 písm. d).

 3. Ve studijních programech členěných podle dřívější právní úpravy na studijní obory, se ustanovení tohoto studijního řádu týkající se studijních programů přiměřeně vztahují i na studijní obory.

Článek 34
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se

 1. Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tě­lovýchovy dne 2. srpna 2007 pod čj. 18 184/2007-30 ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.
 2. Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami s výjimkou studijních programů uskutečňovaných podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tě­lovýchovy dne 2. srpna 2007 pod čj. 18 184/2007-30 ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.
 3. Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. července 2011 pod čj. 7 814/2011-30 ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.
 4. Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Economics of International Trade and European Integration registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tě­lovýchovy dne 21. června 2006 pod čj. 15 004/2006430.

(2) Tento studijní řád  byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 19. června 2017.

(3) Tento studijní řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tě­lo­vý­cho­vy.

(4) Tento studijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.