27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis do studia

Pokyny

Formuláře

 • Zápisový list předmětů  pro první ročník, REGISTRATION OF COURSES - po dohodě se školitelem vyplňte předměty, které máte zájem studovat v zimním a které v letním semestru, předměty vybírejte na základě studijních plánů jednotlivých oborů: Obor Podniková ekonomika a management nebo Obor Ekonomie
 • Návod pro vytvoření ISP (individuálního studijního plánu)
 • Žádosti – různé šablony
 • Zadání doktorské disertační práce (ZDP) se vyplňuje se v InSIS a vytištěné (doktorandem i školitelem podepsané) se odevzdává Ing. Adrianě Válová na RB 347 do 30. 10. v prvním ročníku. Důvodem je, aby bylo zřejmé, jakému tématu se chce doktorand věnovat. Do ZDP se po dohodě se školitelem vyplňují tyto informace:
  • název práce, 
  • základní literatura (ze které student v práci vychází), 
  • předpokládaný rozsah (120-150 stran), 
  • předpokládané datum odevzdání, 
  • stručná anotace práce, zásady: 1) cíle práce 2) přínosy práce 3) osnova práce).  

Předpisy

Článek 11: Zápis do vyššího ročníku
 1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky, splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student po složení SDZ.
 4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student po vykonání malé obhajoby.
 5. Maximální doba studia je pět let. Do maximální doby studia se nepočítá doba, po kterou by studentce jinak trvala její mateřská dovolená.
  V prezenční formě studia může student studovat pouze po standardní dobu studia, poté je děkanem přeřazen do formy kombinované, respektive distanční. Maximální doba studia musí být dodržena podle odstavce 5.
 6. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.
 7. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní.
 8. Zápis do vyššího ročníku se provádí ve výkazu o studiu a v informačním systému.

Seznam přijatých uchazečů a přidělených školitelů

Pozn.: Uchazeč může být přijat pouze v případě doložení všech předepsaných dokumentů. Studentem se stává až po zápisu do studia, na který se musí dostavit osobně.

Doktorand Školitel
Abíková, Jana doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 
Ablorh, Paul prof. Ing. Milan Malý, CSc. 
Bartoš, Petr doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.
Danihlík, Tomáš doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. 
Diener, Florian Maximilian doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 
Dvořáková, Michaela doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.
Forman, Michael doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Haasová, Jana doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 
Horáková, Eva doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
Horňáková, Lucia doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 
Hrubá, Renata doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Hussain, Raja Sajid doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Chrást, Ondřej doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 
Kuděj, Michal doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 
Lacche, Paolo doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Liška, Radek doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 
Lukeš Rybanská, Ivana doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 
Machková, Lenka prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Menth, Percy  
Müllerová, Jana doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Nováková, Šárka doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 
Ortiz Guamancela, Gladys Maribel doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pešek, Ondřej  
Petreová, Adela prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 
Petrů, Jaroslav doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Riedel, Norman Hendrik doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 
Sadílek, Tomáš doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Svobodová, Markéta  
Šimek, Petr doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Thebo, Jalil Ahmed

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.