Zápis do studia

Pokyny

Formuláře

Předpisy

Článek 20: Zápis do vyššího ročníku
  1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

  2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

  3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student, který úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

  4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student, u kterého proběhla malá obhajoba a práce byla doporučena k obhajobě a splnil další studijní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem.

  5. Maximální doba studia je pět let. Do doby studia se nepočítá doba, po kterou by studentovi jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.

  6. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.

  7. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do vyššího ročníku nesplní. Žádost o podmíněný zápis musí být věcně zdůvodněna.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague