27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny k zápisu pro vyšší ročníky do AR 2017/2018

Související stránky

 1. Ke konci každého akademického roku, nejpozději však do 8. září 2017, vyplní v InSISu školitel společně s doktorandem "Zprávu o průběhu studia" . Zprávu pak předá školitel podepsanou Ing. Adrianě Válové, která ji dále postoupí ke schválení děkanovi FPH. Vyplnit zprávu v databázi InSIS může jen školitel, a proto je třeba, aby se s ním doktorand domluvil na konzultaci v dostatečném časovém předstihu a rozsahu.
 2. Zpráva o průběhu studia schválená děkanem je podmínkou pro zápis studenta do vyššího ročníku viz SZŘ: http://www.vse.cz/predpisy/317.
 3. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může pana děkana požádat o zápis podmíněný. Musí tak učinit bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní. Písemnou žádost předá student spolu s vyjádřením školitele a Zprávou o průběhu studia Ing. Adrianě Válové nejpozději do 1. 9. 2017.
 4. Doktorand si může pro školitele připravit následující body, které se týkají studia za uplynulý akademický rok (2016/2017) a které bude školitel vyplňovat do Zprávy o průběhu studia:
  • podíl doktoranda na pedagogické činnosti,
  • podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti,
  • publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích,
  • tuzemské a zahraniční stáže,
  • další aktivity, překážky ve studiu a odborné zkušenosti významné pro průběh studia,
  • stav rozpracování disertační práce.
 5. Na případné dotazy odpoví Ing. Adriana Válová (č. dv. 347 RB / 224 09 8347/adriana.valova@vse.cz)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze 

Článek 11

Zápis do vyššího ročníku

 1. Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek a splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 2. Do třetího ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny předepsané zkoušky, splnil další úkoly stanovené individuálním studijním plánem a předpisy fakulty.
 3. Do čtvrtého ročníku má právo se zapsat student po složení SDZ.
 4. Do pátého ročníku má právo se zapsat student po vykonání malé obhajoby.
 5. Maximální doba studia je pět let.
 6. V prezenční formě studia může student studovat pouze po standardní dobu studia, poté je děkanem přeřazen do formy kombinované, respektive distanční. Maximální doba studia musí být dodržena podle odstavce 5.
 7. Student je do vyššího ročníku zapsán dnem, kdy k tomu na základě Zprávy o průběhu studia děkan udělí souhlas.
 8. Student, který nesplňuje podmínky pro zápis do vyššího ročníku, může děkana požádat o zápis podmíněný, pokud tak učiní bezodkladně poté, co zjistí, že podmínky zápisu do ročníku nesplní.
 9. Zápis do vyššího ročníku se provádí ve výkazu o studiu a v informačním systému.

Článek 26

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Studijní a zkušební řád VŠE pro studium v doktorských studijních programech registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 21. června 2006 pod čj. 15 004/2006-30.
 2. Studenti, kteří byli zapsáni do studia v doktorském studijním programu v akademickém roce 2010/2011 a dříve, mají právo se zapsat
  a) do čtvrtého ročníku, pokud v uplynulém akademickém roce složili všechny zkoušky předepsané v individuálním studijním plánu, splnili další stanovené úkoly a mohou v písemné podobě doložit výsledky své dosavadní vědecko-výzkumné a publikační aktivity; na tyto studenty se nevztahuje čl. 11 odst. 3,
  b) do pátého ročníku po složení SDZ a vykonání malé obhajoby; na tyto studenty se nevztahuje čl. 11 odst. 4.
 3. Tento studijní a zkušební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 14. června 2011.
 4. Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 5. Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti zahájením akademického roku 2011/2012.

 

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze (účinný do 31. 8. 2011) - dříve platný předpis

http://www.vse.cz/predpisy/zobrazeni_predpisu.php?id=121

Článek 11

Zápis do vyššího ročníku

(1) Do prvního ročníku se mohou zapsat všichni přijatí uchazeči.

(2) Do druhého ročníku má právo se zapsat student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň dvě z předepsaných zkoušek, splnil další stanovené úkoly a může v písemné podobě doložit výsledky své vědecko-výzkumné aktivity.

(3) Do třetího, případně čtvrtého ročníku má právo se zapsat student, který složil všechny zkoušky předepsané v individuálním studijním plánu, splnil další stanovené úkoly a může v písemné podobě doložit výsledky své dosavadní vědecko-výzkumné aktivity.

(4) Do pátého ročníku má právo se zapsat student po složení státní doktorské zkoušky a vykonání malé obhajoby.

(5) Podmínkou zápisu do vyššího ročníku je souhlas děkana, udělovaný na základě výročního hodnocení (zprávy o průběhu studia) studenta školitelem (čl. 12 odst. 7).

(6) Ve výjimečných případech může děkan rozhodnout o podmíněném zápisu.

(7) Zápis do vyššího ročníku se provádí ve výkazu o studiu a dále v evidenci fakulty.