Vzorový studijní plán pro akademický rok 2016/2017

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 58 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (sP) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (hV) ve výši 6 ECTS,
  • povinně volitelný předmět odborného zaměření (hV1) ve výši 3 ECTS,
  • předměty v cizím jazyce (hJ) za 6 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 2 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace za 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 ECTS,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 ECTS.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 kreditů ECTS na ukončení studia (státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina hP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia
oboru Arts management
pro studenty přijímané do akademického roku 2016/2017
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 29 3MI405 Mikroekonomie 3 hP 2/2
3MI404 Makroekonomie 3 hp 2/0
3SG400 Strategie 6 hP 2/2
3PA492 Metody personální práce 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 0/4
3AM491 Ekonomika kultury a kreativní průmysl 6 hP 2/2
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 hSZ1
2. 30 3LG491 Arts Logistics 3 hP 2/0
3MG493 Marketing kultury 3 hP 2/0
3AM494 Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 3 hP 2/0
3AM499 Trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií 3 hP 2/0
předměty vedlejší specializace 18
3. 31 3AM597 Mediální komunikace: metody a strategie 4 hP 0/2
3AM598 Management a financování živé kultury 3 hP 2/0
3AM590 Management, financování a správa památkových objektů 3 hP 2/0
2OP536 Oceňování kulturních statků 3 hP 2/0
volitelné předměty 6 hV 2/0
předměty vedlejší specializace 12
4. 30 3AM495 Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby 3 hP 2/0
3AM591 Management hudby a hudebních těles 3 hV1 2/0
3AM592 Management divadla a tance
3AM593 Management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství
3AM437 Manažerská hra 3 hP 0/2
Odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
AM2 Státní zkouška z hlavní specializace 6 hSZ1
DIP_D* Obhajoba diplomové práce* 6 hSZ1
Celkem za studium 120 ECTS

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují předmět 3ODP Obhajoba diplomové práce. Pro obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě jsou v plánu zařazeny i předměty 1ODP, 2ODP, 4ODP a 5ODP. Ty si zapisuje pouze student, jemuž bylo povoleno psát DP v rámci vedlejší specializace na odpovídající fakultě.