Vzorový studijní plán pro akademický rok 2021/2022

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního programu Arts management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 57 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (sP, sV) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (hV) ve výši 12 ECTS,
  • povinně volitelný předmět odborného zaměření (hV1) ve výši 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 3 ECTS,
  • souborná zkouška z vedlejší specializace za 3 ECTS,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 ECTS,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 ECTS.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 18 kreditů ECTS na ukončení studia (souborná a státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina hP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia
programu Arts management
pro studenty přijímané do akademického roku 2021/2022
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 3MI407* Manažerská ekonomie* 5 hP 2/2
3MG493 Marketing kultury 3 hP 2/0
3SG400 Strategie 6 hP 2/2
3MA412 Management 2 6 hP 0/4
3AM481 Ekonomika kultury a kreativní průmysl 4 hP 2/2
3AM602 Evaluace v kultuře 3 hP 2/0
3AM499 Trh umění, ekonomika a management muzeí a galerií 3 hP 2/0
2. 31 3MI408* Aplikovaná makroekonomie* 4 hP 2/2
3AM495 Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby 3 hP 2/0
3AM494 Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 3 hP 2/0
předměty vedlejší specializace 18 sP, sV
EKS2 Státní zkouška z ekonomie 3 hSZ1
3. 29 3AM597 Mediální komunikace: metody a strategie 4 hP 0/2
3AM590 Management, financování a správa památkových objektů 3 hP 2/0
3AM589 Oceňování kulturních statků 4 hP 2/0
volitelné předměty 6 hV
předměty vedlejší specializace 12 sP, sV
4. 30 3AM603 Municipální marketing 3 hP 2/0
3AM591 Management hudby a hudebních těles 3 hV1 2/0
3AM593 Management produkce ve filmu, televizi, rozhlase a nakladatelství
3LG491 Arts Logistics
3PA492 Metody personální práce
3AM437 Manažerská hra 3 hP 0/2
volitelné předměty 6 hV
Souborná zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
AM2 Státní zkouška z hlavní specializace 6 hSZ1
3ODP Obhajoba diplomové práce 6 hSZ1
Celkem za studium 120 ECTS

*Předměty 3MI407 Manažerská ekonomie a  3MI408 Aplikovaná makroekonomie jsou pro studenty vypisovány v souladu se vzorovým studijním plánem – tedy Manažerská ekonomie v zimním semestru a Aplikovaná makroekonomie v letním semestru.