Vzorový studijní plán pro akademický rok 2016/2017

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (skupina hP) ve výši 45 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (skupina sP) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (skupina hV) ve výši nejméně 18 ECTS,
  • předmět sektorové ekonomiky (skupina hV1) ve výši nejméně 3 ECTS,
  • odborné předměty v cizím jazyce (skupina hJ) nejméně ve výši 6 ECTS,
  • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou si volit předměty ze skupiny cVM,
  • získat 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace,
  • získat 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky z ekonomie,
  • získat 6 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace,
  • získat 6 ECTS za vypracování a obhájení diplomové práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 18 kreditů ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba kvalifikační práce).

Na přednáškách oborově povinných předmětů (skupina hP) zajišťovaných katedrami Fakulty podnikohospodářské (kód předmětu začíná číslicí 3)  je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 11 Studijního a zkušebního řádu.

Doporučený vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia
oboru Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2016/2017
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 3SG400 Strategie 6 hP 2/2
3PS441 Leadership 5 hp 2/2
3MG413 Marketing 2 5 hP 2/2
3MI405 Mikroekonomie 2 3 hP 2/2
3PO401 Inovace a podnikání 5 hP 2/2
Volitelný předmět 6 hV,HJ
2. 30 3MI404 Makroekonomie 3 hP 2/0
3PA412 Personální řízení 2 3 hP 2/0
3LG410 Logistické služby 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 0/4
Povinně volitelný předmět 3 hV1 2/0
předměty vedlejší specializace 12 sP 12
3. 30 3CV401 Metody výzkumu 3 hp 0/2
3MA414 Manažerské rozhodování a řešení problémů 3 hP 0/2
volitelný předmět 6 hV
předměty vedlejší specializace 18 sP
4. 30 volitelný předmět 12 hV,hJ
EKS_M Státní zkouška z ekonomie 3 hSZ1
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
MN1 Státní zkouška ze studijního oboru 6 hSZ1
DIP_D* Obhajoba diplomové práce* 6 hSZ1
Celkem za studium 120 ECTS

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují předmět 3ODP Obhajoba diplomové práce. Pro obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě jsou v plánu zařazeny i předměty 1ODP, 2ODP, 4ODP a 5ODP. Ty si zapisuje pouze student, jemuž bylo povoleno psát DP v rámci vedlejší specializace na odpovídající fakultě.