Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomová práce

Pokyny obecného charakteru pro psaní diplomových prací

Diplomová práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou přejatých odjinud nesmí chybět uvedení zdroje. Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 60-80 stran bez příloh, maximálně však 100-120 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy.

Po stránce s anglickým abstraktem a anglicky uvedenými klíčovými slovy obvykle následuje obsah, který je souhrnem všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu. Obsah by měl jít při číslování kapitol maximálně do třetí úrovně. Při vyšších úrovní se již stává poměrně nepřehledným.

Vlastní obsah práce se obvykle skládá ze čtyř částí. Z části úvodní, části teoreticko-metodologické, části praktické a ze závěru. Následuje seznam citované literatury a přílohy.

úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní diplomové práce (odborné či praktické, nikoliv osobní) a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též v návazné části metodické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje předpoklady/hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodický rozbor, tj. teoretická část a metodická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí teoretický a praktický přínos práce.

Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů ve formátu APA - viz dále. 

Citace

Jako citační styl by měl být použitý citační styl APA

Zásady práce s literaturou:

  • Důsledně citujte všechny použité zdroje.
  • Využívejte pouze odborné a důvěryhodné zdroje, kde je zřejmý autor.
  • Nespoléhejte se jen na Wikipedii, Google, Seznam aj. jako na hlavní zdroje (využívejte přístup k předplaceným e-zdrojům: www.vse.cz – Knihovna a informační zdroje – Elektronické informační zdroje).
  • Snažte se vyhýbat citování českých učebnic, citujeme vždy primární zdroj, například u Porterova modelu pěti sil je nutné citovat Porterův původní článek, a nikoliv českou učebnici strategie.
  • Nepoužívejte citace ve formátu poznámek pod čarou.

Přílohy se zařazují na konec práce. Jsou to texty, obrázky, grafy, tabulky, které by přímo v textu byly zbytečně detailní, ale mají být dispozici. Jsou číslovány a v textu se na ně může odkazovat. Před první přílohu se umisťuje seznam příloh.

Na diplomovou práci je vypracován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta diplomové práce. Oponent musí být vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti, kterou se diplomová práce zabývá a nesmí být spřízněnou osobou autora práce.

Vzhledem k předcházení plagiátorství při psaní kvalifikačních prací musí být podle nařízení děkana všechny kvalifikační práce při odevzdání zkontrolovány antiplagiátorským softwarem Euphorus. Tuto kontrolu provádí vedoucí práce. (K problematice plagiátorství např. http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/plagiatorstvi/).

Hlavním rozdílem mezi bakalářskou a diplomovou prací je hloubka a šíře prováděné analýzy. Po formální stránce se práce až na rozsah prakticky neliší. Další podrobnější pokyny obdržíte od Vašeho vedoucího diplomové práce.

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10-15 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 15 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Pro případ selhání techniky si prezentaci rovněž vytiskněte (minimálně pro sebe a pro tři členy komise). Nezapomeňte na otázky z obou posudků. Buďte připraveni na další dodatečné dotazy.

Kritéria hodnocení diplomové práce

Pro zajištění kvality diplomových prací stanovila Fakulta podnikohospodářská kritéria, podle kterých jsou diplomové práce posuzovány. Tato kritéria slouží pro studenty jako vodítko pro vypracování kvalitních diplomových prací, pro vedoucí práce a oponenty jako podklad pro hodnocení. Doporučujeme se s těmito kritérii (viz odkazy níže) důkladně seznámit před zahájením zpracovávání diplomové práce.

Kvalifikační práce je dle zákona veřejná a není možné ji utajit

Rámcové termíny obhajob diplomových prací včetně dalších pokynů jsou v části Magisterské studium / Státní závěrečná zkouška.

Další dokumenty vztahující se na diplomové práce