Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Distanční studium

Od akademického roku 2015/2016 se pro nové uchazeče neotevírá.

Na Fakultě podnikohospodářské je možné studovat distanční formou v navazujícím magisterském studiu obor Podniková ekonomika a management. Výuka probíhá formou tří jednodenních povinných soustředění (tutoriálů) prezenčně ve škole vždy na začátku, uprostřed a na konci semestru. Rozvrh distančního studia je dán pevně v týdnu tutoriálů tak, že pro 1. semestr je rozvrh v pondělí, pro 2. semestr v úterý a tak vzestupně až do pátku 5. semestru.; 6. semestr je určen pro dokončení studia státními závěrečnými zkouškami. Další aktivity probíhají formou samostudia a studia přes internet. Student musí plnit danou strukturu studia v jednotlivých skupinách předmětů. Vedlejší specializaci si studenti volí ve 2. semestru a ve 3. a 4. semestru ji studují. V závěru studia musí složit státní závěrečné zkoušky ve struktuře předepsané studijním plánem. Podmínky úspěšného ukončení oboru Podniková ekonomika a management  se nijak neliší od podmínek prezenčního studia oboru. Zájemce o studium tedy odkazujeme na detailnější informace na stránkách věnovaných prezenční formě studia oboru Podniková ekonomika a management a současně na studijní předpisy - zejm. Studijní a zkušební řád. Za hlavní rozdíly mezi distančním a prezenčním studiem bychom zmínili dva následující:

  • Studenti distanční studia mají menší výběr z volitelných předmětů a vedlejších specializací, neboť není technicky ani ekonomicky možné, aby všechny předměty včetně všech vedlejších specializací měly zpracovány efektivní distanční pomůcky pro studium;
  • Na konci každého semestru student musí získat minimálně takový počet kreditů, který je větší než číslo semestru, ve kterém studuje, krát 15 (viz Článek 9 Studijního a zkouškového řádu). Chybějící kredity se mu následně odčítají z rezervních kreditních poukázek.

Aktuální nabídka předmětů vyučovaných distanční formou je v ISISu ve složce Studijní informace - Zobrazení a tisk rozvrhů.