Disertační práce

Disertační práce je vytištěna ve formátu A4, doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Garamond, Georgia, Palatino Linotype aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

U tabulek a obrázků se uvádí číslo a pojmenování. V textu je na ně odkazováno (viz obr. 3.3, jak je zřejmé z tab. 7.1). Pod obrázkem či tabulkou nesmí chybět uvedení zdroje (je-li tvůrcem tabulky či obrázku autor, doporučuje se uvést „Zdroj: autor“). Tabulky a obrázky by se měly vždy vztahovat přímo k textu. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je vhodné umístit je do přílohy.

Je doporučen oboustranný tisk.

Je nutné použít konzistentní způsob citací, ne v poznámkách pod čarou, ale v textu. Pro citace a seznam literatury je třeba použít citační styl APApřehled pravidel pro citování dle APA 6. vydání na FPH VŠE.

Seznam literatury musí být seřazený podle abecedy.

Rámcové termíny obhajob disertačních prací včetně dalších pokynů jsou v části Obhajoba disertační práce.

Doporučená struktura disertační práce

 1. Úvodní strany – vzor ke stažení
 2. Obsah
 3. Úvod včetně zdůvodnění zaměření disertační práce, cíle práce, struktury práce a použitých metod.
 4. Rešerše literatury shrnující nejnovější poznatky v daném výzkumném problému, která by měla využívat poznatky mimo jiné z kvalitních zahraničních impaktovaných časopisů. Rešerše by kromě popisu současného stavu poznání měla nabízet kritický pohled autora. Z rešerše by mělo vyplynout, že existuje dosud neprozkoumaná oblast, kterou se autor bude zabývat.  Na základě toho by mělo dojít k formulaci výzkumných otázek nebo hypotéz.
 5. Metodická část, která obsahuje podrobnější popis metodického aparátu. Pokud práce využívá primárních dat, pak tato část se zpravidla obsahuje:
  • Popis návrhu výzkumu (design výzkumu, research design).
  • Popis výzkumného souboru.
  • Detailnější popis metod sběru a analýzy dat (např. statistické testy).
 6. Výsledky analýzy dat
 7. Diskuze a syntéza zjištěných poznatků. Ty jsou konfrontovány s existujícími poznatky s ohledem na dříve provedenou rešerši literatury. V této části práce také dochází ke kritické diskuzi možných omezení vyplývajících z použitého designu výzkumu a implikací, které z provedeného výzkumu vyplývají.
 8. Závěr shrnující naplnění cílů práce, odpovědi na výzkumné otázky nebo zhodnocení platnosti hypotéz, přínosy práce pro teorii i praxi a budoucí směřování výzkumu.
 9. Literatura
 10. Přílohy

Další užitečné odkazy

Mohlo by Vás zajímat

Pokyny k bakalářské práci
Pokyny k diplomové práci