Autoreferát

Základní požadavky na autoreferát stanoví Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze, článek 18, odst 2  „…autoreferátem se rozumí stručné shrnutí celé disertační práce o rozsahu zpravidla do 20 normostran, s uvedením cíle, obsahu, výsledků disertační práce a charakteristiky původního řešení, použité literatury, uzavřené anglickým a případně dalším cizojazyčným resumé… “

Konkrétní obsah autoreferátu se doporučuje projednat se školitelem.

Příklad struktury autoreferátu

  • Úvod
  • Cíl práce a jeho zdůvodnění, výzkumné otázky nebo hypotézy
  • Obsah disertační práce
  • Použité metody
  • Rešerše literatury (stručné shrnutí existujících poznatků, „state-of-the-art“)
  • Výsledky
  • Diskuze
  • Závěr (shrnutí naplnění cílů práce, odpovědi na výzkumné otázky nebo hypotézy, teoretický a praktický přínos práce, budoucí směrování výzkumu, případně publikované výstupy v průběhu Ph.D. studia vztahující se k disertační práci)
  • Literatura (použitá v autoreferátu, ne v disertační práci)
  • Anglický název a abstrakt

Tisk je doporučený oboustranně, vazba kroužková, doporučený rozsah max. 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer).