Doporučená literatura k přijímací zkoušce na obor Arts management (Bc)

Všeobecný kulturní přehled

  • Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I–II. Praha: Paseka, 2007. ISBN: 80-7185- 607-X.
  • Horáková, Hana. Kultura jako všelék. Vydání 1. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80- 7419-103- 9.
  • Lawless, Robert. Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198- 106-0.

Performativní umění

  • Bordwell, David a Thompsonová, Kristin. Dějiny filmu. Praha: AMU/Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80- 7331-207- 7.
  • Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80- 7008-225- 6.
  • Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001. ISBN 80-902912- 0-1.

Památky a architektura

  • Herout, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. – Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185- 389-5

Výtvarné umění

  • Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Mladá fronta a Argo, 2001. ISBN 80-204- 0685-9.