Postup pro uplatnění prominutí skládání přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Pokud jste skládali přijímací zkoušky nanečisto a dosáhli jste z každého předmětu alespoň 75 % bodů, můžete požádat děkana Fakulty podnikohospodářské o prominutí skládání přijímací zkoušky. K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro obor, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] si stáhnete v odkazu a vybíráte v ní důvod žádosti o prominutí, doplníte datum skládání přijímacích zkoušek nanečisto a číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské nejpozději do 10. června 2019 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a Vy budete muset nejpozději do 20. června 2019 do 11:00 hod. doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení (případně i s nostrifikací, je-li třeba) – doporučujeme donést co nejdříve po obdržení maturitního vysvědčení.

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané v tomto školním roce, vyplníte žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] – vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a to tak, aby byla na studijním oddělení do 12. června 2019 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a budete informováni o způsobu zápisu ke studiu.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Všem uchazečům, kterým nebude prominuto skládání přijímacích zkoušek, bude v průběhu měsíce května určen termín přijímací zkoušky a odeslána pozvánka. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky lze podat i poté, bude-li jí vyhověno a v informačním systému bude zadán výsledek přijat ke studiu, přijímací zkoušky se již zúčastnit nemusíte.