Program Ekonomie

Na Fakultě podnikohospodářské je doktorské studium realizováno ve studijním programu Ekonomické teorie obor Ekonomie. Standardní doba studia jsou 3 roky. Obor se zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří chtějí získat či prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti makroekonomie a mikroekonomie.

V oblasti makroekonomie je důraz kladen na problematiku analýzy vlivu institucionálního a makroekonomického prostředí na rozhodování managementu firem. V rámci mikroekonomie pak jsou předmětem studia jednak teorie cen a konkurence a jednak rozbor dopadů mikroekonomických (strukturálních) politik na firemní sféru. Studenti oboru se kromě studia povinných a volitelných předmětů věnují také vědecké a výzkumné práci, založené na samostatném studiu české i zahraniční literatury, která obsahuje nejnovější poznatky oboru. Během studia se proto od studentů požaduje vlastní publikační aktivita. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Uplatnění absolventů oboru se předpokládá ve vědeckých a výzkumných pracovištích, v pedagogické praxi (zejména na vysokých školách) a v strategických či analytických odděleních finančních i nefinančních společností. Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Studijní plán

Studijní program DOKTORSKÉHO STUDIA na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Aktualizováno pro AR 2018/2019 (in English Economics)

Název programu:    EKONOMICKÉ TEORIE

Název oboru:            EKONOMIE

Garant:           prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Celoškolsky povinnýpředmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
MIE911 Ekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Zkouška
Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
IT_910 Základy vědecké práce doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zkouška
Oborově povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
MIE 905 Dynamické modely v ekonomii doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. Zkouška

Z následujících dvou předmětů je třeba si vybrat jeden:

Fakultně povinné předměty-základ Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
EKO 905 Kvantitativní nástrojepro ekonomickou analýzu prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA Zkouška
STP 915 Statistické metody pro vědecký výzkum prof. Ing.Hana Řezanková, CSc. Zkouška

Vzhledem k tématickému zaměření své doktorské disertační práce si doktorand po dohodě se svým školitelem volí jeden předmět ze skupiny fakultně volitelných předmětů.

Fakultně volitelné předměty
MIE 921 Teorie firmy doc. PhDr.Libuše Macáková, CSc. Zkouška
MIE 902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Zkouška
PSP 932 Manažerská psychologie a sociologie doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Zkouška
P_901 Řízení lidí pro budoucnost prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Zkouška
LOG 931 Logistický management prof. Ing.Petr Pernica, CSc. Zkouška
MG_921 Marketingová strategie doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Zkouška
PM_922 Organizační architektura a správa společností prof. Ing.Milan Malý, CSc. Zkouška
PO_921 Výzkum podnikání doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška

Schváleno vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské VŠE 10. 10. 2012