Přijímací zkoušky pro obor Arts management

Tato stránka popisuje podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského oboru Arts management s počátkem studia v akademickém roce 2018/2019.

Základní podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia alespoň bakalářského studijního programu. Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu resp. odevzdáním potvrzení vydaného danou školou v případě, že diplom ještě neobdrželi. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají bakalářský diplom v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek.

Dle vyhlášky děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE pro akademický rok 2018/2019 děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy; ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně šesti semestrů; nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
 2. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia; získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2018 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky..

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium a sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Ostatní uchazeči musejí skládat přijímací zkoušku. Pro obor Arts management přijímací zkouška zahrnuje

 • test z ekonomických disciplín,
 • a test z kulturních disciplín.

Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. Testy pro obor Arts Management jsou postaveny na souvislostech z předmětů bakalářského studia: 3SG200 Strategická analýza, 3MG191 Základy marketingu a marketing umění, 3MA192 Management, 5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, 3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura, 3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče, 3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury, 3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění. Zájemce o studium proto odkazujeme na sylaby jednotlivých předmětů, které jsou k dispozici ve veřejném katalogu předmětů v systému InSIS (vložením číselného kódu, identu, předmětu se sylabus zobrazí) a informace Katedry Arts Managementu.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 • Bumba, Jan. České katastry od 11. do 21. století. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-2318- 1.
 • Edwards, Tim. Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367- 685-8.
 • Kolektiv autorů. Sborník statí o kultuře v letech 2004–2009. Praha: MK ČR, 2009. ISBN 978-80-86310-88- 6.
 • Patočka, Jiří a Heřmanová, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice – Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-
 • 7357-347- 8.
 • Patočka, Jiří a kol. Hmotná kultura v ekonomické teorii a praxi managementu. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1839-8.
 • Petráň, Josef. Dějiny hmotné kultury I–II. Praha: SPN – Státní pedagogické nakladatelství, 1985 a 1997. ISBN 80-7184- 086-6 a ISBN 80-7184- 084-X.
 • Riedlbauch, Václav (ed.) Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1840-4.
 • Throsby, David. Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-13: 978-0521586399.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu, přijímací zkoušky a zápisy

Termín podávání přihlášek: 30. duben 2018
Termín přijímacích zkoušek: 2. červenec 2018
Zápisy: 3. červenec 2018

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje.  Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 650,– Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden obor. Na každý obor se podává vždy pouze jedna přihláška. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba obory Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).