Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské je orgánem Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Vědecká rada fakulty:

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou činnost. Polovinu členů vědecké tvoří profesoři, docenti a vedoucí představitelé fakulty, druhou polovinu externisté významní odborníci z praxe. Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.

Zasedání vědecké rady probíhají minimálně jednou za semestr.  Členové vědecké rady dostávají k jednání e-mailem podklady nejpozději týden před konáním vědecké rady. Jednání vědecké rady se řídí Jednacím řádem vědecké rady FPH. Zápis z jednání vědecké rady se zveřejňuje na této webové  fakulty.

Pokud je na pořadu jednání vědecké rady habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem, je tato skutečnost s předstihem cca 14 dní zveřejněna na úřední desce fakulty. Prezentace kandidátů habilitačního či profesorského řízení jsou veřejná.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague