Otevřená věda

Otevřená věda je přístup zdůrazňující transparentnost výzkumného procesu a dostupnost jeho výstupů. Tradiční vědecké publikace obsahují pouze zpracované výsledky výzkumu, které nejsou dostatečné k zajištění replikovatelnosti výzkumu. Otevřená věda oproti tomu volá po dostupnosti všech mezistupňů vědecké práce:

Předregistrace značí zveřejnění hypotéz před provedením samotného výzkumu. Předregistrace znemožňuje měnit hypotézy po sebrání dat či reportovat pouze vybranou část výsledků, a umožňuje tak konzumentům výzkumu více důvěřovat v dosažené závěry vědecké práce.

Otevřené materiály značí zveřejnění veškerých materiálů, které byly využity ke sběru dat: dotazníků, stimulů, programů použitých pro sběr dat apod. Otevřené materiály umožňují ostatním výzkumníkům studii replikovat a kriticky zhodnotit.

Otevřená data značí zveřejnění dat, která byla v rámci výzkumu sebrána. Otevřená data dávají ostatním výzkumníkům možnost reprodukovat analýzu vedoucí k reportovaným výsledkům a umožňují jim data použít pro zodpovězení svých výzkumných otázek.

Otevřený kód značí zveřejnění kódu použitého pro analýzu dat. Spolu s otevřenými daty umožňuje reprodukovat analýzu a může usnadnit práci ostatním výzkumníkům, pokud potřebují použít stejný analytický postup pro svá data.

Otevřený přístup značí zveřejnění vědeckého článku tak, aby byl dostupný zdarma všem. Tradiční vědecké časopisy vyžadují po čtenářích přístup přes instituci, která za přístup platí, či za poplatek. Otevřený přístup lze zajistit publikováním v časopisech, které otevřený přístup umožňují, či zveřejněním preprintu či postprintu—časopisem neformátované verze manuskriptu, který byla do časopisu odeslána či v něm přijata.

Odkazy:

Open Science Framework: Platforma, která umožňuje předregistrovat výzkum, ukládat otevřené materiály, data a kód, a zveřejnit preprint publikace. Umožňuje integraci se službami Dropbox, Google Drive, GitHub aj.

Researchbox: Platforma, která umožňuje předregistrovat výzkum, ukládat otevřené materiály, data a kód.

Další literatura a zdroje:

Open Scholarship Knowledge Base: Databáze zdrojů týkajících se otevřené vědy.

7 Easy Steps to Open Science: An Annotated Reading List: Anotovaný seznam doporučených článků o otevřené vědě.

Open Science: What, Why, and How: Kapitola představující otevřenou vědu.