Smluvní výzkum

Metodický pokyn č. 1 /2016 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Vysoké škole ekonomické v Praze

Navigace

Co je smluvní výzkum

Smluvním výzkumem se rozumí výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako služba v situacích, kdy

 • výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou službu
 • podnik určí podmínky této služby.

Podnik obvykle vlastní veškeré výsledky projektu a nese riziko neúspěchu. Podnik je subjekt vykonávající hospodářské aktivity. Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na trhu.

Smluvní výzkum lze charakterizovat jako výzkumnou činnost prováděnou výzkumnou organizací, která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.). Pokud jde o výnosy z pronájmu specializovaného zařízení, pak je lze započítat pouze v případě, že je pronájem spojen také s prokazatelným poskytnutím výzkumných a vývojových služeb a jedná se o pronájem motivovaný snahou o efektivní využití pořízeného zařízení v podobě doplňkové hospodářské činnosti.

Objednatel smluvního výzkumu je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního sektoru.

Pro účely Hodnocení za smluvní výzkum budou moci být uplatněny pouze takové projekty smluvního výzkumu, u nichž vyplacené prostředky dosáhly v daném roce minimální částky 50 tisíc Kč (v součtu od jednoho objednatele smluvního výzkumu). Objem finančních prostředků je částka bez DPH přijatá od objednatele za uvedený rok, po odečtení částky vydané na investice, služby, doplňkové náklady a subdodávky (vše bez DPH).

Druhy výsledků

Výsledkem projektu smluvního výzkumu je obvykle některý z následujících druhů výsledků (dle RIV 2013):

P – patent, Zpolop– poloprovoz, Ztech– ověřená technologie, Zodru– odrůda, Zplem– plemeno, Fuzit– užitný vzor, Fprum– průmyslový vzor, Gprot– prototyp, Gfunk– funkční vzorek, Hleg- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Hkonc- výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy, Nmet– certifikovaná metodika, Nlec– léčebný postup, Npam– památkový postup, Nmap– specializovaná mapa s odborným obsahem, R – software, V – výzkumná zpráva, Vsouhrn– souhrnná výzkumná zpráva.

V kontextu činnosti fakulty se jedná v naprosté většině případů o výsledek typu V sourhn – výzkumná zpráva.

Za kým se obrátit na Fakultě podnikohospodářské

Smlouvy pro smluvní výzkum a kartu projektu převezme koordinátor doplňkové činnosti Ing. Jiří Hájek (RB410), který zajistí kontrolu věcných náležitostí, parafování smlouvy proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium, podpis smlouvy děkanem fakulty, doručení spolu s kartou projektu na Oddělení vědy a výzkumu VŠE a fakturaci.

Vložení výsledků do databáze publikační činnosti VŠE

Pro vložení výsledku do databáze publikační činnosti je třeba dodat následující údaje:

 • název v původním jazyce výsledku
 • původní jazyk výsledku
 • název anglicky, není-li původní jazyk angličtina
 • hlavní obor výsledku
 • klíčová slova anglicky
 • počet stran výsledku
 • název objednatele
 • popis v původním jazyce
 • popis anglicky, není-li původní jazyk angličtina
 • případné URL
 • jména autorů

Souhrnná výzkumná zpráva (formulář pro zadání do publikační činnosti VŠE)

Dokumenty