Institucionální podpora

Projekt „Konkurenceschopnost“

Fakulta podnikohospodářská získala pro rok 2012 část prostředků z  institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (VŠE). Tyto prostředky jsou přiděleny z MŠMT na základě zhodnocení dosažených výsledků z výzkumu a vývoje výzkumné organizace a určeny na její dlouhodobý koncepční rozvoj. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace. Přidělená celková dotace je jednotlivým fakultám rozdělena na základě jí zhodnocených výsledků výzkumu a vývoje dosažených v pěti letech předcházejících roku přidělení podpory podle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Vedení Fakulty podnikohospodářská se rozhodlo tyto prostředky soustředit do výzkumného projektu s názvem „Konkurenceschopnost“, který se štěpí na několik dílčích projektů (viz tabulka níže). Tento projekt by měl podpořit  interdisciplinární spolupráci napříč fakultou a dále rozvinout vědeckovýzkumný profil fakulty.

Projekt Konkurenceschopnost byl schválen každý rok Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské.

Konkurenceschopnost 
Hlavní řešitel Projekt-název Katedra
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Role zákazníků v českých firmách KMG
doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. Vysvětlení příčin úspěchu a neúspěchu v procesu založení a raného rozvoje nových firem v České republice KPSŘ
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace KMIE
od 2014 Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA(prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.) Management inovací KM
Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému KPE

Název projektu doc. Lukeše byl pro rok 2014 upraven na: Faktory ovlivňující novou podnikatelskou aktivitu a její vývoj v České republice

Publikační činnost

Dle informace od doc. Sklenáka by se měla publikační činnost zadávat pod kódem VŠE IP300040

Případný text :  vytvořené z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

________________________________________________________________________________________

Od roku 2012 vzniklo pod projektem Konkurenceschopnost víc jak 288 publikací. Mezi nejvýznamnější patří 9 knižních monografií, 14 článků v časopise s impakt faktorem a dále např. 26 příspěvků ve sborníku z konference sledované v CPCI

Projekt: VŠE IP300040

Data k 31.3.2014 z http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/

2012

2013

2014

Celkem

Knižní monografie

6

3

9

Knižní monografie – příspěvek

4

6

1

11

Články v časopise s impakt faktorem

3

11

14

Články v časopise (Scopus)

2

2

Články v časopise ze seznamu RVVI

9

10

19

Články v časopise – recenzované

19

23

1

43

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

23

3

26

Příspěvky ve sborníku z konference sledované ve Scopusu

2

2

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

47

60

7

114

Uspořádání konference

2

2

4

Uspořádání workshopu

1

1

Knižní monografie – učebnice

3

3

Celkem

114

125

9

248