Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty GAČR

Aktuální projekty

 

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře (2012-2014)

Ing. Oto Potluka, Ph.D., Katedra managementu

Cílem projektu je ověření, zda podpory EU ovlivňují dlouhodobou konkurenceschopnost podnikového sektoru a jaké jsou mikroekonomické dopady těchto podpor. Toto ověření je prováděno pomocí ekonometrických analýz na zaměstnanosti, tržbách a hospodářském výsledku. Výzkum je prováděn dle konceptu konkurenceschopnosti Michaela Portera. Mezi hlavní metody hodnocení je plánováno použití metod kontrafaktuálního hodnocení dopadů. Pozornost bude věnována mikroekonomickým dopadům finančních prostředků EU na podnikové úrovni, tj. změny v chování na trhu. Mnoho českých národních veřejných výdajových programů se po vstupu do EU stalo součástí programů financovaných ze zdrojů EU. Realizovaná hodnocení jsou převážně zaměřena na procesní záležitosti a jsou realizována samotnými ministerstvy, která jsou součástí hodnoceného systému. Taková situace je dána nejasnou metodologií a způsobem hodnocení v České republice. Tento výzkum bude probíhat na indikátorech programů financovaných z fondů EU a sběru statistických údajů z jiných zdrojů. Dále budou shromážděny informace ze strukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření v podnikatelském sektoru. Budou zahrnuty všechny regiony České republiky, včetně Prahy.

 

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy (2013-2014)

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D., Katedra mikroekonomie

S využitím odhadů nové keynesovské Phillipsovy křivky pro ekonomiky střední a východní Evropy při různých specifikacích reálných mezních nákladů budou formulovány state-space modely, v rámci kterých bude na strukturální model nové Phillipsovy křivky navázána stavová proměnná v podobě NAIRU jakožto měřítka strukturální míry nezaměstnanosti. Tyto semi-strukturální modely budou dále využity pro analýzu NAIRU tím, že příslušná stavová rovnice bude postupně rozšířená o další proměnné, které budou zachycovat možný vliv hystereze, dlouhodobé reálné úrokové míry, podíl zaměstnanosti v především proexportně orientovaných odvětvích a migrace na vývoj NAIRU. Hlavními výstupy projektu bude rigorózní analýza determinant míry inflace a strukturální nezaměstnanosti v analyzovaných ekonomikách a odhady některých strukturálních parametrů, které mohou sloužit pro kalibraci DSGE modelů.