Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Registrace vedlejších specializací FPH

10.1.2017

DSC_2739Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům v následujícím semestru třináct vedlejších specializací napříč všemi katedrami. Vedlejší specializaci si můžete zapsat do 13. srpna 2017.

Consulting

Předměty VS: Competitive a Business Intelligence, Měření a řízení výkonnosti, Rozvoj osobnosti poradce, Strategické myšlení, Strategie růstu

Cílem vedlejší specializace je prohloubit studentům znalosti a dovednosti v oblasti strategie s důrazem na zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím strategického a tvůrčího myšlení. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • aplikovat principy strategického myšlení s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího myšlení (angl. design thinking),
 • vyvarovat se typickým rozhodovacím chybám plynoucích z omezené racionality člověka,
 • navrhnout možné budoucí scénáře a jejich využití pro růst hodnoty firmy,
 • využívat informační systémy pro účinné monitorování konkurence,
 • srozumitelně definovat strategický problém a přesvědčivě prezentovat vlastní cesty vedoucí k jeho řešení. 

Ekonomika a média

Předměty VS: Základy žurnalistiky, Makroekonomická analýza, Současné tržní struktury, Etika, společnost a média
Volitelné předměty VS: Online ekonomická média, Práce s informacemi, daty a textem, Praxe v redakci

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty jednak na práci v médiích, která jsou zaměřena na publikování ekonomických informací, a jednak na pozice mediálních odborníků ve firmách, veřejných institucích apod. Vedlejší specializace je rozdělena na dvě základní části. První část je zaměřena na detailnější osvojení ekonomické analýzy z mikroekonomického i makroekonomického pohledu. Druhá část je zaměřena na vlastní žurnalistickou činnost. Součástí studia specializace je  praxe v některých médiích zaměřujících se na ekonomické informace. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • získávat relevantní ekonomické informace, ověřovat si je a dále je využívat v médiích,
 • provádět analýzu klíčových ekonomických údajů se zaměřením na jejich další využití v médiích,
 • redakčně upravovat text (materiály), aby byl přijímán čtenáři či posluchači,
 • využívat elektronických médií a sociálních sítí pro prezentaci informací, stanovisek a dalších materiálů.

Logistika - mezinárodní přeprava a zasílatelství

Předměty VS: Logistické systémy, Logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace, Mezinárodní přeprava a zasílatelství, Supply Chain Management

Vedlejší specializace seznamuje studenty se strategiemi logistických systémů, jejich tvorbou a reengineeringem. Důraz je kladen na mezinárodní hledisko v logistice a to například na přepravní podmínky, dopravní politiky EU či celní problematiku. Programem VS je zpracován ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • identifikovat klíčové externí a interní faktory logistických řetězců,
 • aplikovat metody teorie systémů na logistiku a dekomponovat ji na subsystémy,
 • řídit služby zákazníkům v logistice pro jednotlivé zákazníky případně jejich segmenty,
 • vysvětlit smluvní a odpovědnostní vztahy v jednotlivých oborech mezinárodní přepravy a zasílatelství.

Management kvality a Lean Six Sigma

Předměty VS: Lean Management, Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma, Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma, Six Sigma, Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP

Vedlejší specializace je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma.  Zároveň připraví studenty na pozice v oblasti provozního managementu, procesního managementu, ale i managementu kvality. Specializace je určena pro aktivní studenty se zájmem o problematiku kvality, zlepšování procesů, provozu organizace a se zájmem o absolvování praxe, při které si vyzkouší aplikaci vyučovaných přístupů v reálné organizaci. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • popsat přístupy managementu kvality, environmentu a BOZP aplikovaných na základě norem ISO a OHSAS,
 • vést týmy realizující projekty zlepšování procesů nebo implementace systémů managementu kvality, environmentu a BOZP,
 • vyhodnotit finanční i nefinanční přínosy aplikace jednotlivých metodik a přístupů.

Manažer kultury a umění

Předměty VS: Kultura a kulturní politika v ČR, Ekonomika kultury a kreativní průmysly, Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby, Management a organizace v oblasti hmotné kultury, Management a organizace v oblasti kreativní kultury, Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury, Marketing kultury

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativního průmyslu. Předměty jsou směrovány do jednotlivých oblastí využití kulturního dědictví, ekonomizace kulturních statků a podpory umělecké kreativity z hlediska managementu kulturních institucí, organizací a podniků. Vedlejší specializace je specifická těsnou vazbou na praxi a to například spoluprací s významnými domácími i mezinárodními institucemi v oblasti kultury. 

 • vysvětlit specifika managementu a marketingu kulturní eventů v prostředí hmotných kulturních památek,
 • uplatnit specifické nástroje managementu pro oblast živé a interpretativní kultury jako např. management hudebních těles, divadel apod.,
 • koncipovat podnikatelské plány pro veřejnoprávní a soukromé subjekty – organizace i instituce v kultuře (galerie, muzea, kulturní památky),
 • posoudit a ekonomicky vyhodnotit realizovatelnost a věrohodnost územních plánů a urbanistických studií zaměřených na ekonomické využití nemovitých kulturních památek, land-art, street-art apod.

Manažerská psychologie a sociologie

Předměty VS: Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu, Kreativita v organizaci, Management osobního rozvoje, Manažerská psychologie, Manažerská sociologie, Trénink sociálních a manažerských dovedností, Vyjednávání pro manažerskou praxi

Výuka je zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vysvětlit teoreticky zdůvodněné a empiricky prověřené zásady vedení lidí (leadershipu),
 • vysvětlit zásady kvalitní realizace personálních činností (zejména výběru pracovníků, hodnocení, vzdělávání a rozvoje), a to z pozice manažera i personalisty,
 • zadávat a kvalifikovaně interpretovat sociálně-psychologické výzkumy v oblasti managementu,
 • zvládat sebeřízení ve prospěch rovnováhy práce a života (work/life balance).

Marketing

Předměty VS: Komunikační plánování, Marketingový výzkum, Product/brand marketing, Segmentace trhu, Strategický marketing a inovace

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer). Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena řada prestižních firem, jako např. Mondelez, Procter & Gamble, Ogilvy, Millward Brown, ACNielsen, Median atp. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vysvětlit, jakým způsobem maximalizovat synergický efekt z brandingu v dlouhém období,
 • vysvětlit marketingový smysl procesu segmentace trhu a jeho fáze jako součást cíleného marketingu,
 • odkrývat tržní segmenty a rozvíjet jejich profily,
 • připravit marketingový a komunikační plán.

Personální management

Předměty VS: Metody personální práce, Pracovní podmínky a pracovní vztahy, Rozvoj zaměstnanců v organizaci, Řízení lidských zdrojů, Stimulace v řízení lidí

Vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců či podnikatelů. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • popsat principy systému řízení lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu,
 • vysvětlit problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kariérního plánování a talent managementu,
 • aplikovat právní normy z oblasti pracovního práva při řešení běžných situací v oblasti pracovněprávních vztahů,
 • aplikovat základní principy koučování při vedení a rozvoji zaměstnanců. 

Podnikání

Předměty VS: Marketingová komunikace a prodej pro start-upy, Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu, Podnikatelské praktikum, Podnikatelský plán, Řízení růstu nového podnikání, Zakládání podnikání

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Ve spolupráci s  podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORT budou studenti vedeni od generování podnikatelských nápadů, přes založení firmy a sestavení podnikatelského plánu až po zahájení podnikání. Charakteristickým rysem vedlejší specializace Podnikání je její praktické zaměření. Přednášky budou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Podnikatelský plán budou studenti prezentovat zkušeným investorům. Své podnikatelské záměry představí na soutěži před porotou sestavenou výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • zahájit vlastní podnikatelskou činnosti,
 • navrhnout formy financování své podnikatelské činnosti,
 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity a vytvářet předpoklady pro růst firmy,
 • vyhodnocovat potenciál trhu.

Projektový management

Předměty VS: Interkulturní vlivy na projektový management, Kompetence projektového manažera, Pokročilé procesy projektového managementu, Projektová praxe, Úvod do projektového managementu

Vedlejší specializace seznámí studenty s principy a specifiky řízení projektů, naučí je používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů a pomůže jim orientovat se v sociálně psychologických aspektech projektové práce včetně interkulturního prostředí. Velmi přínosnou součástí specializace je absolvování projektové praxe, během níž se student zapojí do řízení projektu konkrétní organizace. Po absolvování vedlejší specializace budou studenti schopni: 

 • orientovat se v profesním prostředí projektového managementu,
 • aplikovat technické a behaviorální kompetence projektového řízení,
 • zvládat účast na projektech v mezinárodním prostředí,
 • mít praktickou zkušenost v práci v projektovém týmu, příp. i jeho řízení.

Sales Management

Předměty VS: Marketing & Sales, Prodej a Key Account Management, Řízení prodejních týmů, Vyjednávání v obchodní praxi, Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu, a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vyhledávat nové obchodní příležitosti a zákazníky,
 • orientovat se v obchodních plánech, výkazech a reportech,
 • navrhnout vhodný motivační systém odměňování obchodních zástupců,
 • zvládat základy koučování obchodních zástupců,
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti v mezilidské komunikaci, a zvláště pak v obchodní praxi.

Turnaround Management

Předměty VS: Analýza rizika a finanční modelování, Hodnota firmy, Mezinárodní účetnictví pro strategické řízení, Správa společností, Transformace, restrukturalizace a zánik podniku

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty na řešení situací, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • definovat transformační a restrukturalizační procesy v podniku, jejich specifika a problémy implementace,
 • popsat insolvenční proces a jeho úskalí v České republice a ve světě,
 • stanovit a vyhodnotit klíčové předpoklady pro ocenění podniku, a na nich následně podnik základním způsobemocenit,
 • namodelovat a vyhodnotit různé scénáře finančních ukazatelů pomocí simulačních softwarů,
 • definovat a vyhodnotit klíčové prvky správy společnosti zejména s ohledem na transformaci a restrukturalizaci.

Business a management

Předměty VS: Strategie, Organizační chování a leadership, Marketing 2, Inovace a podnikání, Management 2
Volitelné předměty VS: Agrokomplex, Automobilový průmysl, Energetika, Finanční a pojišťovací sektor, Management ve veřejné správě, Management výzkumu a vývoje, Média, Neziskové, organizace, Přepravní služby, Stavebnictví, Telekomunikace a IT

Vedlejší specializace je určena studentům všech oborů Vysoké školy ekonomické s výjimkou oboru Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské. Po absolvování vedlejší specializace budou studenti schopni:

 • popsat všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a identifikovat rámce chování organizačních jednotek vedoucích ke společenské odpovědnosti,
 • vytvářet a ve vzájemných vazbách hodnotit strategie a jejich promítnutí v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, organizační architektury a vlastní produkční činnosti,
 • podílet se na formování firemní kultury, navrhovat efektivní formy fungování organizace v závislosti na procesech, IT systémech a organizačním prostředí,
 • vynikajícím způsobem komunikovat, přesvědčovat, vyjednávat a vést týmy, které dokážou efektivně řešit situace v podniku.

Podrobnější informace o vedlejších specializacích nabízených Fakultou podnikohospodářskou najdete zde.