Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FPH na funkční období 2018 – 2021

Související stránky

Předseda Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle čl. 3 odst. 2 Volebního řádu AS FPH (VŘ AS FPH) řádné volby na funkční období 29. 4. 2018 – 28. 4. 2021. Termín voleb do AS FPH je stanoven na 25. 4. 2018.

Volby probíhají podle čl. 3 odst. 5 VŘ AS FPH ve dvou volebních obvodech:

  1. ve volebním obvodu akademických pracovníků bude zvoleno 11 členů AS FPH;
  2. ve volebním obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů bude zvoleno 6 členů AS FPH.

Adresa pro podávání stížností dle čl. 9 odst. 8 VŘ AS FPH: univerzitní e-mailová adresa předsedy volební komise (michal.mervart@vse.cz).

Zápis z jednání AS FPH


Pro technické zajištění voleb do AS FPH zřizuje AS FPH dle čl. 4 VŘ AS FPH volební komisi:

Předseda: Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Místopředsedkyně: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Členové: Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D., PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D., Ing. Helena Hrůzová, CSc., Ing. Kateřina Jiřinová, Ing. Aleš Kubíček, Ph.D., Mgr. Tereza Králová, Ph.D., Ing. Petra Štamfestová, Ph.D., Ing. Oldřich Vávra, CSc.

AS FPH pro volby schválil termín 25. 4. 2018, čas 9:00  - 16:00, místo RB 459, 4. patro Rajské budovy.

Přihláška kandidáta do voleb do AS FPH musí obsahovat návrh kandidáta do AS FPH a výslovné prohlášení a podpis navrženého kandidáta, že s touto kandidaturou souhlasí. U kandidátů z řad akademických pracovníků musí návrh obsahovat též název katedry, kterou kandidát reprezentuje.

Přihlášky je třeba doručit v písemné formě do 18. 4. 2018. Za takové doručení je považováno osobní doručení přihlášky předsedovi volební komise nebo podání přihlášky přes podatelnu VŠE v zalepené obálce označené textem „Volby do AS FPH“ a adresované na jméno předsedy volební komise pro volby do AS FPH (Ing. Michal Mervart, Ph.D.).

Vzor přihlášky kandidáta