27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky přijetí do bakalářského oboru Arts management

Tato stránka popisuje podmínky přijímacího řízení do bakalářského oboru Arts management s počátkem studia v akademickém roce 2017/2018.

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Fakulta navíc vyžaduje znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se z

 • testu z anglického jazyka,
 • testu ze základů logického myšlení,
 • testu ze znalostí z oblasti kultury.

Rámcový obsah testu ze základů logického myšlení a testu z anglického jazyka odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Test ze znalostí z oblasti kultury (možno využít informace Katedry Arts Managementu). prokázat zájem o zvolený obor a je členěn do tří tematických okruhů:

 • otázky zaměřené na kulturně-historický přehled uchazeče,
 • otázky mapující orientaci uchazeče v evropském aktuálním kulturním dění,
 • volitelná část testu (otázky zaměřené do oblasti specializovaných kulturních znalostí, výběr ze tří okruhů):
  1. památky a architektura,
  2. performativní umění (divadlo, film, hudba, tanec),
  3. výtvarné umění (malba, sochařství, fotografie, design).

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka s min. 60% úspěšností. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Vykonání přijímací zkoušky má formu tří oddělených písemných testů. Test z anglického jazyka trvá 45 min, ostatní dva testy trvají každý 60 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Test ze všeobecného přehledu (základů kultury, umění a logického myšlení) má prokázat zájem o zvolený obor. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Ukázky minulých testů jsou ke stažení na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání musí být doloženo nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín odevzdávání přihlášek: 30. duben 2017
Termín testu z českého jazyka pro cizince: 5. červen 2017
Termín přijímací zkoušky (termín si nelze volit): 8. – 9. červen 2017
Termín nahlížení do testů: 21. června 2017 (9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00)
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: 30. června 2017

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 640,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden obor. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba obory Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).