Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterské studium

Na Fakultě podnikohospodářské je možné studovat čtyři následující navazující magisterské obory:

Přijímací řízení

Příjímání přihlášek do oboru navazujícího magisterského studia Management a oboru navazujícího magisterského studia Arts management se zahájením studia v následujícím akademickém roce, tj. 2017/2018, bude probíhat od 15. listopadu 2016 do 30. dubna 2017. Přijímací řízení se pak bude konat 3. července 2017. Kontaktní osobou pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia těchto dvou oborů je paní Zdeňka Kudlíková (tel.: 224 098 409).

Přijímání přihlášek do anglicky vyučovaného oboru International Management probíhá od 15.listopadu 2016 do 28. února 2017. Kontaktní osobou pro tento obor je paní Ing. Šárka Otčenášková (tel.: 224 098 825).

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 380 do oboru Management (MG), 80 do oboru Arts Management (AM) a 50 do oboru International Management (IG).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 50 pro obor Management (MIMG). Kontaktní osobou pro tento obor je pan Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (tel.:+420 224 09 8358, email: ladislav.tyll [at] vse.cz)

 Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení je 640 Kč pro obory vyučované v českém jazyce a 50 EUR pro obor vyučovaný v cizím jazyce. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy do bezprostředně následujícího akademického roku za následujících podmínek:

  1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy;
  2. Ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně šesti semestrů;
  3. Nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;

Umístili se dle průměrného prospěchu do 60% kvantilu (počítaného bez posledního semestru studia).

Ukázky testů z minulých přijímacích řízení

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2016/17 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
N-EM-AM Arts Management 165 111 66 35 72 71
N-EM-IG International Management 164 85 51 34 51 47
N-EM-MNG Management 1075 735 481 198 516 477
všechny obory 1404 931 598 267 639 595

Přípravné kurzy